Dane

Wybrane dane finansowe Instal Kraków S.A.

Wyszczególnienie (dane w tys. zł)   2011 2012 2013          2014 2015  2016         2017
Przychody ze sprzedaży netto          337 997 334 897  299 368  413 345 332 589 196 584 250 621
Zysk brutto     25 199 20 671  15 113  9 270  4 120 8 315 22 599
Zysk netto  20 214 16 512  10 680  5 883  3 995 6 764 17 322
Kapitał własny 148 816 164 718   173 751  177 971 181 990 187 026 202 122
Suma bilansowa    250 310  235 693   265 135  330 988 254 129 264 066 315 916
Kwota Dywidendy za rok 0 1 457  1 457 0 1 821 1 821 2 186
Dywidenda w zł na 1 akcje za rok 0 0,20   0,20  0  0,25  0,25 0,30
Termin wypłaty dywidendy - 6.08.2013  6.08.2014  - 9.08.2016  08.08.2017 09.08.2018
Dzień  prawa do dywidendy   - 3.07.2013   2.07.2014  -  22.07.2016  21.07.2017 23.07.2018

 


Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A.
 

Wyszczególnienie (dane w tys. zł) 2011 2012 2013  2014  2015  2016 2017
Przychody ze sprzedaży netto 402 571   430 651  415 503  566 004  491 084 357 853 408 365
Zysk brutto 26 528  24 290  19 439  15 463  11 033 13 927 13 989
Zysk netto 21 144   18 763 13 417  9 783 8 403 9 472 12 138
Kapitał własny Grupy 163 323   181 685  193 576  202 221  211 225 219 069 227 269
Suma bilansowa 293 029  287 456  329 861  400 492 329 307 359 433 399 143

Kalendarium

Kalendarium wydarzeń w roku obrotowym 2019

 

Rodzaj raportu  Za okres  Termin publikacji
Jednostkowy raport roczny  2018 rok  21.03.2019
Skonsolidowany raport roczny 2018 rok  21.03.2019
Skonsolidowany raport kwartalny I kwartał 2019  15.05.2019
Zwyczajne Walne Zgromadzenie  2018 rok  
Skonsolidowany raport półroczny  I półrocze 2019  30.08.2019
Skonsolidowany raport kwartalny  III kwartał 2019 14.11.2019

Akcje

Struktura akcji spółki

Do dnia dzisiejszego konwersja akcji imiennych serii A Instal Kraków S.A. na akcje na okaziciela przeprowadzana była trzykrotnie. Ostatnia, trzecia konwersja dokonana została w dniu 01.06.2007 roku. Zamianie uległo wówczas 378.500 akcji imiennych serii A Instal Kraków S.A. na akcje na okaziciela. Wprowadzenie akcji na okaziciela które powstały w wyniku III konwersji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA odbyło się w dniu 22.06.2007 roku.


Na dzień 07.03.2016 roku kapitał akcyjny oraz liczba głosów Spółki przedstawia się następująco:

 

Kapitał akcyjny

   Akcje  Głosy
Akcje imienne seria A uprzywilejowane co do głosu  1 095 350  5 476 750
Akcje imienne serii A            450           450
Akcje na okaziciela seria A 1 287 500  1 287 500
Akcje na okaziciela seria B 1 201 100  1 201 100
Akcje na okaziciela seria C 1 201 100  1 201 100
Akcje na okaziciela seria D  2 500 000  2 500 000
Suma  7 285 500 11 666 900

Notowania

Informacje o notowaniach Instal Kraków S.A. można znaleźć na poniższych stronach internetowych:

Raporty bieżące

Raporty okresowe

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Ład korporacyjny

Udział kobiet i mężczyzn w Zarządzie i w Radzie Nadzorczej Instal Kraków S.A. w okresie ostatnich dwóch lat:

 

2018 rok

Wyszczególnienie Udział kobiet Udział mężczyzn
Zarząd Instal Kraków S.A. 25% 75%
Rada Nadzorcza Instal Kraków S.A. 0 100%

2017 rok

Wyszczególnienie Udział kobiet Udział mężczyzn
Zarząd Instal Kraków S.A. 0 100%
Rada Nadzorcza Instal Kraków S.A. 0 100%

Zmienianie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych odbywa się w Spółce zgodnie z przepisami Ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym z dnia 7 maja 2009 r. (Dz.U. Nr 77, poz. 649).

Dywidenda

Przepisy ogólne
Zgodnie z art. 347 §1 Ustawy Kodeks spółek handlowych akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, które zostało zbadane przez biegłego rewidenta. Zgodnie ze Statutem Spółki decyzje w sprawie rozporządzenia czystym zyskiem Spółki podejmuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w drodze uchwały. Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z Ustawą lub Statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe (art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych).

Określenie sposobu ogłaszania informacji o wypłacie dywidendy
Informacje dotyczące wypłaty dywidendy przez Instal Kraków ogłaszane będą w formie raportów bieżących.

Zasady polityki dywidendy
Celem działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków jest wzrost wartości firmy oraz wypracowanie zysku dla akcjonariuszy. Zgodnie ze Statutem Spółki decyzje w sprawie rozporządzenia czystym zyskiem podejmuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w drodze uchwały.

Istniejące uprzywilejowanie akcji co do dywidendy
W spółce nie występują żadne uprzywilejowania akcji co do dywidendy, ani żadne ograniczenia w jej wypłacie.