Dane

Wybrane dane finansowe Instal Kraków S.A.

Wyszczególnienie (dane w tys. zł)        2015         2016       2017     2018     2019    2020   2021 2022
Przychody ze sprzedaży netto 332 589 196 584 250 621 297 791 279 274 263 077 234 045  234 282
EBITDA 5 345 9 465 24 449 32 583 28 098 28 531 33 511 29 185
Zysk brutto 4 120  8 315 22 599 34 085 27 099 27 521 30 938 33 514
Zysk netto 3 995  6 764 17 322 27 444 20 620 20 763 24 459 26 887
Kapitał własny 181 990 187 026 202 122 227 098 235 322 246 363 269 320 285 698
Suma bilansowa 254 129 264 066 313 416 294 164 324 132 325 405 336 550 378 544
Kwota Dywidendy za rok 1 821 1 821 2 186 12 385 14 571 14 571 14 574 10 928 
Dywidenda w zł na 1 akcje za rok 0,25  0,25  0,30 1,70 2,00 2,00 2,00 1,50
Termin wypłaty dywidendy 9.08.2016 08.08.2017  09.08.2018 10.09.2019 15.09.2020 20.07.2021 20.07.2022 21.09.2023
Dzień  prawa do dywidendy   22.07.2016  21.07.2017  23.07.2018 27.08.2019 03.09.2020 08.07.2021 08.07.2022 14.08.2023

 


Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A.
 

Wyszczególnienie (dane w tys. zł)       2015  2016  2017 2018 2019 2020 2021 2022
Przychody ze sprzedaży netto 491 084 357 853 408 365 486 553 441 544 411 432 380 467 397 560
Zysk brutto  11 033  13 927 13 989 40 274 33 096 31 283 35 334 38 759
Zysk netto  8 403 9 472 10 738 32 106 25 007 23 889 27 662 30 434
Kapitał własny  211 225  219 069 227 269 256 536 268 920 278 120 303 234 322 924
Suma bilansowa  329 307 359 433 394 376 395 939 409 564 404 118 438 395 464 681

Kalendarium

Kalendarium wydarzeń w roku obrotowym 2024

 

Rodzaj raportu  Za okres  Termin publikacji
Jednostkowy raport roczny  2023 rok  28.03.2024
Skonsolidowany raport roczny 2023 rok  28.03.2024
Skonsolidowany raport kwartalny I kwartał 2024  20.05.2024
Zwyczajne Walne Zgromadzenie  2023 rok  
Dzień prawa do dywidendy 2023 rok  
Termin wypłaty dywidendy 2023 rok  
Skonsolidowany raport półroczny  I półrocze 2024  16.09.2024
Skonsolidowany raport kwartalny  III kwartał 2024 15.11.2024

Akcje

Struktura akcji spółki

Do dnia dzisiejszego konwersja akcji imiennych serii A Instal Kraków S.A. na akcje na okaziciela przeprowadzana była trzykrotnie. Ostatnia, trzecia konwersja dokonana została w dniu 01.06.2007 roku. Zamianie uległo wówczas 378.500 akcji imiennych serii A Instal Kraków S.A. na akcje na okaziciela. Wprowadzenie akcji na okaziciela które powstały w wyniku III konwersji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA odbyło się w dniu 22.06.2007 roku.


Od  dnia 07.03.2016 roku kapitał akcyjny oraz liczba głosów Spółki przedstawia się następująco:

 

Kapitał akcyjny

   Akcje  Głosy
Akcje imienne seria A uprzywilejowane co do głosu  1 095 350  5 476 750
Akcje imienne serii A            450           450
Akcje na okaziciela seria A 1 287 500  1 287 500
Akcje na okaziciela seria B 1 201 100  1 201 100
Akcje na okaziciela seria C 1 201 100  1 201 100
Akcje na okaziciela seria D  2 500 000  2 500 000
Suma  7 285 500 11 666 900

Notowania

Informacje o notowaniach Instal Kraków S.A. można znaleźć na poniższych stronach internetowych:

Raporty bieżące

Raporty okresowe

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Dywidenda

Przepisy ogólne
Zgodnie z art. 347 §1 Ustawy Kodeks spółek handlowych akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, które zostało zbadane przez biegłego rewidenta. Zgodnie ze Statutem Spółki decyzje w sprawie rozporządzenia czystym zyskiem Spółki podejmuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w drodze uchwały. Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z Ustawą lub Statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe (art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych).

Określenie sposobu ogłaszania informacji o wypłacie dywidendy
Informacje dotyczące wypłaty dywidendy przez Instal Kraków ogłaszane będą w formie raportów bieżących.

Zasady polityki dywidendy
Celem działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków jest wzrost wartości firmy oraz wypracowanie zysku dla akcjonariuszy. Zgodnie ze Statutem Spółki decyzje w sprawie rozporządzenia czystym zyskiem podejmuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w drodze uchwały.

Istniejące uprzywilejowanie akcji co do dywidendy
W spółce nie występują żadne uprzywilejowania akcji co do dywidendy, ani żadne ograniczenia w jej wypłacie.