Klauzule informacyjne

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Instal Kraków S.A.

 

Niniejsza klauzula obejmuje informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Instal Kraków S.A. (Spółka) w sposób całkowicie lub częściowo zautomatyzowany oraz w sposób inny niż zautomatyzowany danych osobowych stanowiących lub mających stanowić część zbioru danych,  wymagane Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanym „RODO”.

Klauzula adresowana jest do osób fizycznych, będących kontrahentami lub potencjalnymi kontrahentami Spółki, przedstawicielami, pracownikami lub osobami wyznaczonymi do kontaktu przez określone podmioty lub innego rodzaju interesariuszami i korespondentami Instal Kraków S.A. Informacje nie dotyczą przetwarzania danych akcjonariuszy Spółki oraz danych pracowników Spółki lub kandydatów do pracy. 

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie (adres ul. Konstantego Brandla 1, 30 – 732 Kraków), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000042496 (dalej również „Spółka”). Można się z nami skontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: ul. Konstantego Brandla 1, 30 – 732 Kraków,
- przez e-mail: sekretariat@instalkrakow.pl,
- telefonicznie: 12 652 21 02.

II. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (IOD). Z IOD można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, w następujący sposób:
- listownie na adres: Instal Kraków S.A. ul. Konstantego Brandla 1, 30 – 732 Kraków,
- przez e-mail: iodo@instalkrakow.pl
- telefonicznie 12 652 22 07.

III. Przetwarzanie danych osobowych „przedstawicieli” (m.in. pracowników, osób reprezentujących dany podmiot/osobę, w tym pełnomocników, osób wyznaczonych do kontaktu lub udzielania informacji, bądź wykonania określonych zadań) następujących podmiotów:

 • kontrahentów lub potencjalnych kontrahentów Spółki (m.in. inwestorów, generalnych wykonawców, zamawiających, zleceniodawców, usługobiorców, podwykonawców, zleceniobiorców, usługodawców, dostawców itp.),
 • jednostek organizacyjnych, osób prawnych/fizycznych lub innego rodzaju podmiotów współpracujących ze Spółką na innej podstawie niż umowa (m.in. dalsi podwykonawcy, poddostawcy, jednostki projektujące na zlecenie innych podmiotów niż Spółka, podmioty względem których Spółka pozostaje w relacji dalszego podwykonawstwa, użytkowników realizowanych przez Spółkę obiektów),
 • podmiotów z otoczenia biznesowego Spółki,
 • innego rodzaju podmiotów kontaktujących się ze Spółką w jakiejkolwiek sprawie,

oraz danych osobowych osób, będących korespondentami we własnej sprawie, innymi niż aktualni lub potencjalni kontrahenci.

1. Jeżeli jest Pani/Pan „przedstawicielem” lub osobą, o której mowa w niniejszym pkt III powyżej, Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w celu wypełnienia obowiązków prawnych lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, to jest w celach wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, polegających na funkcjonowaniu naszego przedsiębiorstwa i prowadzeniu działalności gospodarczej, a to, w zależności od okoliczności danego przypadku, m.in. w celu: 

 • komunikacji oraz obsługi korespondencji, lub
 • nawiązania, bądź utrzymywania kontaktów dotyczących przedmiotu działalności Spółki, w tym m.in. uzyskiwania informacji o ofercie lub przekazywania informacji dotyczących Spółki, jej usług lub produktów, pozyskiwania lub udzielania referencji, nawiązania współpracy, marketingu, udzielenia odpowiedzi na skierowane do Spółki zapytania lub wnioski, utrzymywania relacji inwestorskich, czy też prowadzenia innego rodzaju korespondencji handlowej,
 • przedstawienia oferty lub zapytania ofertowego, bądź rozpatrzenia otrzymanej oferty lub zapytania ofertowego lub w inny sposób nawiązania współpracy lub odpowiedzi na wniosek o jej podjęcie,
 • dostarczania produktów i usług Spółki, wykonania naszych inwestycji budowlanych lub inwestycji realizowanych przez nas lub z naszym udziałem, na zlecenie innych podmiotów,
 • zawarcia umowy oraz dokonania czynności poprzedzających jej zawarcie, takich jak: negocjacje, wymiana dokumentów,
 • związanym z realizacją umowy zawartej z kontrahentem, w tym zgłaszania lub rozpatrywania reklamacji, świadczenia usług serwisowych,
 • obiegu dokumentów,
 • dokonania wymaganych czynności przed właściwymi organami, w tym administracji publicznej,
 • związanym z ochroną mienia lub ochroną życia i zdrowia osób wykonujących nasze inwestycje budowlane lub inwestycje realizowane przez nas lub z naszym udziałem, na zlecenie innych podmiotów,
 • ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, bądź obrony przed takimi roszczeniami.

2. Jeśli danych osobowych nie pozyskaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana, to pochodzą one od podmiotu, na rzecz którego Pani/Pan działa lub strony umowy zawartej ze Spółką, bądź też z powszechnie dostępnych rejestrów/baz danych, w tym Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Biuletynu Informacji Publicznej lub stron internetowych.

W przypadku pozyskania danych w inny sposób niż bezpośrednio od Pani/Pana, możemy  przetwarzać następujące kategorie danych osobowych: podstawowe dane identyfikacyjne, w tym imię i nazwisko, dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne, elektroniczne dane identyfikacyjne i lokalizacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe (adres e-mail, nr telefonu), dane dotyczące miejsca zatrudnienia i zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji, posiadanych uprawnień zawodowych, bądź też inne dane przekazane nam w związku ze współpracą lub kontaktem.

3. Dane osobowe przetwarzane na postawie uzasadnionego interesu Spółki będziemy przechowywać do momentu jego ustania, a w szczególności na czas niezbędny do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub do upływu okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń. 

4. Odbiorcami danych mogą być:

 • osoby upoważnione przez nas do przetwarzania danych w ramach wykonywania obowiązków służbowych;
 • nasi partnerzy biznesowi oraz spółki Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A.;
 • inne podmioty, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wypełnić obowiązki wynikające z zawartych umów lub przepisów prawa, w tym należycie wykonać usługę, bądź skorzystać z przysługujących nam uprawnień;
 • podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie, banki, ubezpieczyciele, doradcy podatkowi, kancelarie prawne;
 • podmioty, którym zleciliśmy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. nasi dostawcy usług IT, w tym dostawcy oprogramowania niezbędnego do przetwarzania danych lub systemów chmurowych, w których przechowywane są dane oraz dostawcy usług polegających na obsłudze przepływu poczty elektronicznej (takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami),
 • sądy i organy publiczne, którym Spółka jest zobowiązana lub upoważniona udostępnić Pani/Pana dane.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania oraz uzupełnienia danych osobowych, prawo żądania usunięcia danych osobowych, w przypadku zajścia okoliczności wskazanych w art. 17 RODO, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,  które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy lub zgody,  prawo sprzeciwu oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celach wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów.

7. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu w jakim dane te są przetwarzane. W niektórych przypadkach podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. 

8. W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

9.  Nie  przekazujemy  Pani/Pana  danych  poza  teren  UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

IV. Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych będących kontrahentami lub potencjalnymi kontrahentami

1.    Jeżeli jest Pani/Pan naszym kontrahentem lub potencjalnym kontrahentem, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu zawarcia umowy oraz dokonania czynności poprzedzających jej zawarcie, takich jak: negocjacje, wymiana dokumentów lub w celu wykonania umowy lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wykonania obowiązków określonych w przepisach prawa, w tym podatkowych, z zakresu rachunkowości i rynku kapitałowego lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celach wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, polegających na funkcjonowaniu naszego przedsiębiorstwa i prowadzeniu działalności gospodarczej, a w szczególności, w zależności od okoliczności danego przypadku, w celach: 

 • komunikacji oraz obsługi korespondencji, lub
 • nawiązania lub podtrzymania współpracy lub odpowiedzi na wniosek o jej podjęcie, 
 • uzyskiwania informacji o ofercie lub przekazywania informacji dotyczących Spółki, jej usług lub produktów, pozyskiwania lub udzielania referencji, marketingu, udzielenia odpowiedzi na skierowane do Spółki zapytania lub wnioski,
 • przedstawienia oferty lub zapytania ofertowego, bądź rozpatrzenia otrzymanej oferty lub zapytania ofertowego,
 • dostarczania produktów i usług, wykonania naszych inwestycji budowlanych lub inwestycji realizowanych przez nas lub z naszym udziałem, na zlecenie innych podmiotów,
 • świadczenia usług serwisowych,
 • dokonania wymaganych czynności przed właściwymi organami publicznymi, 
 • związanych z ochroną mienia lub ochroną życia i zdrowia osób wykonujących nasze inwestycje budowlane lub inwestycje realizowane przez nas lub z naszym udziałem, na zlecenie innych podmiotów,
 • ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, bądź obrony przed takimi roszczeniami.

2.    Jeśli Pani/Pana danych nie pozyskaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana, to dane te pochodzą z powszechnie dostępnych rejestrów/baz danych, w tym Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Biuletynu Informacji Publicznej lub stron internetowych.

W przypadku pozyskania danych w inny sposób niż bezpośrednio od Pani/Pana, możemy  przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: podstawowe dane identyfikacyjne, w tym imię i nazwisko, dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne, finansowe dane identyfikacyjne, elektroniczne dane identyfikacyjne i lokalizacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe (adres e-mail, nr telefonu), dane dotyczące posiadanych uprawnień zawodowych, referencji, zezwoleń/koncesji, płynności finansowej i wypłacalności, szczegółów umowy ubezpieczenia, bądź też inne dane przekazane nam w związku ze współpracą lub kontaktem.

3.    Pani/Pana dane pozyskane w celu zawarcia i wykonania umowy przechowywać będziemy do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń z niej wynikających, dane przetwarzane w naszym prawnie uzasadnionym interesie do momentu jego ustania, a w szczególności na czas niezbędny do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń, zaś dane przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego przez okres wynikający z przepisów prawa. 

4.    Odbiorcami danych mogą być:

 • osoby upoważnione przez nas do przetwarzania danych w ramach wykonywania obowiązków służbowych, 
 • inne podmioty, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wypełnić obowiązki wynikające z zawartych umów lub przepisów prawa, w tym należycie wykonać usługę, bądź skorzystać z przysługujących na uprawnień,
 • nasi partnerzy biznesowi oraz spółki Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A.,
 • podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie, banki, ubezpieczyciele, kancelarie prawne, doradcy podatkowi, biegli rewidenci,
 • podmioty, którym zleciliśmy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. nasi dostawcy usług IT, w tym dostawcy oprogramowania niezbędnego do przetwarzania danych lub systemów chmurowych, w których przechowywane są dane oraz dostawcy usług polegających na obsłudze przepływu poczty elektronicznej (takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami),
 • sądy i organy publiczne, którym Spółka jest zobowiązana lub upoważniona udostępnić Pani/Pana dane.

5.    Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, prawo żądania usunięcia danych osobowych, w przypadku zajścia okoliczności wskazanych w art. 17 RODO, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,  które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy lub zgody, prawo sprzeciwu oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.    Przysługuje Panu/Pani prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celach wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów.

7.    Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu w jakim dane te są przetwarzane. W niektórych przypadkach podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. 

8.    W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

9.    Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych akcjonariuszy i innych osób uprawnionych z akcji Instal Kraków S.A. oraz pełnomocników osób uprawnionych z akcji Instal Kraków S.A.

 

Niniejsza klauzula obejmuje informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Instal Kraków S.A. w sposób całkowicie lub częściowo zautomatyzowany oraz w sposób inny niż zautomatyzowany danych osobowych stanowiących lub mających stanowić część zbioru danych, wymagane Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanym „RODO”.

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Konstantego Brandla 1, 30 – 732 Kraków), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000042496 (dalej również „Spółka”). Można się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Konstantego Brandla 1, 30 – 732 Kraków,
 • przez e-mail: sekretariat@instalkrakow.pl,
 • telefonicznie: 12 652 21 02.

II. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (dalej „IOD”). Z IOD można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw z tym przetwarzaniem związanych, w następujący sposób:

 • listownie na adres: Instal Kraków S.A. ul. Konstantego Brandla 1, 30 – 732 Kraków,
 • przez e-mail: iodo@instalkrakow.pl
 • telefonicznie: 12 652 22 07.

III. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Jeśli jest Pani/Pan:

 • akcjonariuszem uprawnionym z akcji Spółki lub ich zastawnikiem lub użytkownikiem, to Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 407 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. z dnia 20 lipca 2017 r.; Dz.U. z 2017 r., poz. 1577; dalej „KSH”), wymagającym sporządzania listy osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Spółki (dalej „WZ”) - w przypadku powstania takiego uprawnienia po Pani/Pana stronie - i przesłania takiej listy na żądanie akcjonariusza. Pani/Pana dane przetwarzamy w celu wypełnienia wymienionego powyżej obowiązku prawnego, a także w celu wykonania innych obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności z art. 410 KSH (w przypadku Pani/Pana uczestnictwa w WZ), nakazującego sporządzenie listy obecności zawierającej spis uczestników WZ, czy też z art. 70 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. z dnia 27 października 2020 r.; Dz.U. z 2020 r. poz. 2080; dalej „Ustawa o ofercie”), obligującego do przekazywania do publicznej wiadomości, Komisji Nadzoru Finansowego oraz Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. (dalej „GPW”), wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZ (w przypadku posiadania przez Panią/Pana na danym WZ takiego udziału), a także w celu udokumentowania przebiegu WZ oraz w celu weryfikacji Pani/Pana uprawnień i umożliwienia ich realizacji oraz wykonania związanych z tymi uprawnieniami obowiązków, w tym w zakresie istnienia uprzywilejowania co do głosu akcji imiennej lub jego wygaśnięcia zgodnie ze statutem Spółki. Pani/Pana dane możemy przetwarzać również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z przepisami działu IIIA ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity z dnia 22 stycznia 2021 r.; Dz.U. z 2021 r. poz. 328; dalej „Ustawa o obrocie”), uprawniającym Spółkę do uzyskania z systemu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (dalej „KDPW”) informacji umożliwiających ustalenie akcjonariuszy oraz liczby akcji Spółki posiadanych przez każdego z tych akcjonariuszy, w celu umożliwienia Spółce identyfikacji swoich akcjonariuszy, zapewnienia bezpośredniej komunikacji z nimi oraz ułatwienia wykonywania praw akcjonariuszy i zaangażowania w sprawy Spółki. Pani/Pana dane możemy przetwarzać również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celach wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów polegających na zabezpieczeniu informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub na ewentualnym ustaleniu i dochodzeniu praw lub obrony przed roszczeniami, w tym w celach archiwalnych;
 • akcjonariuszem uprawnionym samodzielnie lub w porozumieniu z innymi akcjonariuszami z akcji imiennych lub na okaziciela Spółki, w udziale skutkującym powstaniem obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 69 – 69b Ustawy o ofercie, to Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie, nakazującym niezwłoczne przekazywanie otrzymanej od Pani/Pana informacji, równocześnie do publicznej wiadomości, Komisji Nadzoru Finansowego oraz GPW. Pani/Pana dane możemy przetwarzać również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celach wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów polegających na zabezpieczeniu informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, zapewnieniu możliwości kontaktu, obsłudze korespondencji i obiegu dokumentów lub na ewentualnym ustaleniu i dochodzeniu praw lub obrony przed roszczeniami;
 • akcjonariuszem będącym równocześnie osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce lub osobą blisko związaną z osobą pełniącą w Spółce obowiązki zarządcze, w rozumieniu Artykułu 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.; dalej „Rozporządzenie MAR”), realizującym obowiązek informacyjny, wynikający z art. 19 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia MAR, dotyczący transakcji zawieranej przez Panią/Pana na własny rachunek w odniesieniu do akcji Spółki lub jej instrumentów dłużnych, bądź instrumentów pochodnych, czy też innych powiązanych z nimi instrumentów finansowych (dalej „Transakcja”), to Pani/Pana dane osobowe zawarte w zawiadomieniu o Transakcji przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, to jest w celu wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR, nakładającego na Spółkę, jako emitenta, obowiązek podania do publicznej wiadomości otrzymanego od Pani/Pana zawiadomienia o Transakcji. Pani/Pana dane możemy przetwarzać również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celach wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów polegających na zabezpieczeniu informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, zapewnieniu możliwości kontaktu, obsłudze korespondencji i obiegu dokumentów lub na ewentualnym ustaleniu i dochodzeniu praw lub obrony przed roszczeniami;
 • pełnomocnikiem akcjonariusza uprawnionego z akcji imiennych lub na okaziciela lub pełnomocnikiem innej osoby uprawnionej z akcji Spółki, to Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 410 KSH, nakazującym sporządzenie listy obecności zawierającej spis uczestników WZ (w przypadku pełnomocnictwa do uczestnictwa w WZ), w celu wypełnienia przedmiotowego obowiązku prawnego oraz udokumentowania przebiegu WZ, bądź też w celu weryfikacji uprawnień przysługujących Pani/Pana mocodawcy (wykonywanych przez Panią/Pana w jego imieniu) oraz realizacji związanych z tymi uprawnieniami obowiązków prawnych, w tym wynikających z przepisów prawa obowiązków informacyjnych. Pani/Pana dane możemy przetwarzać również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celach wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów polegających na zabezpieczeniu informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, zapewnieniu możliwości kontaktu, obsłudze korespondencji i obiegu dokumentów lub na ewentualnym ustaleniu i dochodzeniu praw lub obrony przed roszczeniami.

IV. Kategorie Pani/Pana danych, które przetwarzamy i źródło ich pochodzenia

W przypadku, gdy jest Pani/Pan akcjonariuszem uprawnionym z akcji Spółki lub ich zastawnikiem lub użytkownikiem, Pani/Pana dane pozyskaliśmy od Pani/Pana lub z systemu KDPW, w związku ze zgłoszeniem przez Panią/Pana podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych chęci udziału w WZ Spółki lub w związku z pozyskaniem przez Spółkę z KDPW informacji umożliwiających identyfikację akcjonariuszy zgodnie z Ustawą o obrocie.

Jeżeli Pani/Pana danych nie pozyskaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana, to możemy przetwarzać następujące kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe, liczbę akcji zapisanych na danym rachunku papierów wartościowych, liczbę głosów przysługujących z tych akcji, ich udział w kapitale zakładowym Spółki lub ogólnej liczbie głosów w Spółce oraz numer identyfikacyjny (Id) KDPW.

W przypadku, gdy jest Pani/Pan pełnomocnikiem akcjonariusza Spółki lub innej osoby uprawnionej z akcji Spółki, Pani/Pana dane pochodzą od Pani/Pana lub od Pani/Pana mocodawcy i obejmują dane wykazane na otrzymanym przez Spółkę pełnomocnictwie.

V. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane:

 • osobom zatrudnionym w Spółce, upoważnionym do przetwarzania danych w ramach wykonywanych obowiązków służbowych, w tym zajmującym się obsługą spraw korporacyjnych oraz organizacją WZ,
 • innym akcjonariuszom Spółki, Komisji Nadzoru Finansowego, GPW, KDPW (na podstawie przepisów prawa),
 • notariuszowi sporządzającemu protokół z WZ,
 • podmiotom dostarczającym i obsługującym system liczenia głosów na WZ,
 • podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie,
 • naszym dostawcom usług IT, w tym dostawcom oprogramowania niezbędnego do przetwarzania danych lub systemów chmurowych, w których przechowywane są dane oraz dostawcom usług polegających na obsłudze przepływu poczty elektronicznej (takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami).

Dane objęte obowiązkami informacyjnymi w związku z posiadanym przez Spółkę statusem emitenta, będą podane do wiadomości publicznej, zgodnie z przepisami prawa.

VI. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane będą przechowywane:

 • w przypadku uczestniczących w WZ Spółki akcjonariuszy oraz innych osób uprawnionych z akcji Spółki, a także pełnomocników tych osób, do czasu ustania obowiązku wynikającego z art. 421 §2 zd. 2 KSH;
 • w przypadku akcjonariuszy uprawnionych z akcji Spółki w sposób lub zakresie skutkującym powstaniem po stronie Spółki obowiązków informacyjnych określonych w przepisach prawa, przez okres trwania tego uprawnienia akcjonariusza, nie krócej niż przez czas wynikający z przepisów i nie krócej niż przez obowiązujący Spółkę okres przechowywania dokumentów raportów, po ich publikacji;
 • w przypadku przetwarzania na postawie uzasadnionego interesu Spółki, danych osobowych akcjonariuszy, danych innych osób uprawnionych z akcji Spółki lub danych pełnomocników, będziemy je przechowywać do momentu ustania tego interesu, a w szczególności na czas niezbędny do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub do upływu okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń;
 • dane przetwarzane na podstawie przepisów działu IIIA Ustawy o obrocie będziemy przechowywać przez okres wskazany w tych przepisach, to jest w art. 68n ust. 2 Ustawy o obrocie.

VII. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania oraz uzupełnienia danych osobowych, prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadku zajścia okoliczności wskazanych w art. 17 RODO, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celach wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów.

VIII. Wymóg podania danych osobowych

Jeżeli jest Pani/Pan akcjonariuszem uprawnionym z akcji imiennych, zastawnikiem lub użytkownikiem tych akcji, to podanie danych osobowych jest niezbędne do wpisania Pani/Pana do księgi akcyjnej, ustalenia Pani/Pana uprawnień i wykonywania przez Panią/Pana swoich praw z akcji.

Jeżeli jest Pani/Pan akcjonariuszem uprawnionym z akcji na okaziciela lub inną osobą uprawnioną z tych akcji, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do ustalenia Pani/Pana uprawnień i wykonywania przez Panią/Pana swoich praw z akcji.

Jeżeli jest Pani/Pan pełnomocnikiem akcjonariusza lub innej osoby uprawnionej z akcji Spółki, podanie danych osobowych jest niezbędne do wykonywania przez Panią/Pana w imieniu mocodawcy przysługujących mu praw z akcji.

IX. W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób wchodzących lub wjeżdżających na teren Instal Kraków S.A.

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób wchodzących lub wjeżdżających na teren Instal Kraków S.A. wymagane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO” .

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie (adres ul. Konstantego Brandla 1, 30 – 732 Kraków), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000042496 (dalej również „Spółka”). Może się Pan/Pani z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Konstantego Brandla 1, 30 – 732 Kraków,
 • przez e-mail: sekretariat@instalkrakow.pl,
 • telefonicznie: 12 652 21 02.

II. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (IOD). Jest to osoba, z którą Pani/Pan może się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z IOD można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Instal Kraków S.A. ul. Konstantego Brandla 1, 30 – 732 Kraków,
 • przez e-mail: iodo@instalkrakow.pl
 • telefonicznie: 12 652 22 07. 

III.  Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, takie jak dane identyfikacyjne (w tym imię i nazwisko), wizerunek w obszarze objętym prowadzonym przez nas monitoringiem wizyjnym oraz nr rejestracyjny pojazdu (jeżeli takim Pani/Pan wjeżdża na tren zakładu lub w obszar objęty monitoringiem), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celach wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów polegających na zapewnieniu bezpieczeństwa osób i mienia znajdujących się na naszym terenie, a także ewentualnego ustalenia i dochodzenia potencjalnych roszczeń lub obrony przed nimi. Dane osobowe będziemy przechowywać do czasu ustania wyżej wymienionych interesów, a w przypadku powstania ewentualnych roszczeń, do upływu okresu ich przedawnienia. 

IV. Wymóg podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Pani/Pana wstęp/wjazd na teren Spółki. 

V. Odbiorcy danych

Odbiorcami danych są nasi pracownicy upoważnieni do dostępu do Pani/Pana danych, ze względu na rodzaj powierzonych im obowiązków służbowych, podmioty, którym zleciliśmy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych (takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i zgodnie z naszymi poleceniami), a także inne podmioty, w tym sądy i organy, którym Spółka jest zobowiązana lub upoważniona udostępnić Pani/Pana dane na podstawie przepisów prawa.

Nie  przekazujemy Pani/Pana danych poza teren UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VI. W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

VII. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania sprostowania tych danych lub ich uzupełnienia, prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w przypadku zajścia okoliczności wskazanych w art. 17 RODO, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Przysługuje Pani/Panu również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, które przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.
 • W celu wykonania swoich praw należy skontaktować się z IOD.