Członkostwo w SEG

Instal Kraków S.A. należy do
Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych
w charakterze członka wspierającego.

Działalność

Instal Kraków S.A. skupia swoją działalność w branży budowlanej. Do segmentów operacyjnych Spółki zalicza się:

 • działalność budowlano-montażową
 • produkcję przemysłową
 • działalność deweloperską
 • działalność zagraniczną
 • usługi produkcyjne

 

Instal Kraków S.A. wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Instal Kraków. Pełni w niej funkcję jednostki dominującej. 
Do Grupy przynależą również:
Frapol Sp. z o.o.
(podmiot zależny)
Frapol

BTH Instalacje Sp. z o.o. 
(podmiot zależny)

Biprowumet Sp. z o.o.
(podmiot stowarzyszony)

Biprowumet

Strategia rozwoju

Instal Kraków S.A. zamierza rozwijać swoją działalność poprzez:

 • pozyskiwanie inwestycji związanych ze środkami finansowymi przyznawanymi przez Komisję Europejską w zakresie ochrony środowiska,
 • realizację inwestycji związanych z modernizacją sektora energetycznego (elektrowni, elektrociepłowni, itp.),
 • poszerzanie Grupy Kapitałowej o firmy budowlane oraz inne firmy branżowe (w tym o biuro projektowe),
 • wspomaganie firm wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Instal Kraków,
 • zwiększenie portfela kontraktów o wysoko specjalistyczne roboty, m.in. instalacje przemysłowe, technologiczne, itp.,
 • wykorzystanie potencjału wytwórczego poprzez produkcję wysoko przetworzonego produktu,
 • budowanie i montowanie nowoczesnych instalacji przemysłowych we współpracy z firmami posiadającymi odpowiednie know-how,
 • realizację inwestycji związanych z gospodarką odpadami, tj. instalacjami segregacji i termicznej przeróbki odpadów,
 • rozwijanie nowych dziedzin działalności Spółki w zależności od zapotrzebowania rynku.

Historia

Działalność krajowa

Początki organizacyjne Spółki sięgają marca 1950 r., kiedy do życia powołane zostało Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych nr 2. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu załogi już od pierwszych lat osiągało ono znaczące sukcesy, realizując z powodzeniem otrzymane zadania. Początkowo Przedsiębiorstwo uczestniczyło w realizacji zadań na terenie ówczesnych województw: krakowskiego i rzeszowskiego. W roli współwykonawcy brało udział w budowie i rozbudowie licznych obiektów, w szczególności: Huty Zawiercie, Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Rzeszowie i Mielcu, Zakładów Chemicznych w Oświęcimiu, Zakładów Azotowych w Tarnowie, Huty Aluminium w Skawinie, Huty Stalowa Wola, Elektrowni Siersza oraz Elektrowni Skawina. Przedsiębiorstwo poważnie angażowało się w prace na rzecz Krakowa. W latach sześćdziesiątych XX wieku było głównym realizatorem Programu Ciepłowniczego i jako Generalny Wykonawca prowadziło budowę sieci magistrali c.o., doprowadzających ciepło do poszczególnych dzielnic miasta z Elektrociepłowni w Łęgu. Dobra passa zapoczątkowana w poprzednich okresach była kontynuowana przez kolejne dekady. Przedsiębiorstwo sukcesywnie powiększało zasięg terytorialny, podnosząc jednocześnie wartość swojej produkcji. W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku Przedsiębiorstwo obejmowało swoją działalnością ówczesne województwa: tarnowskie, nowosądeckie, bielskie, katowickie, tarnobrzeskie i częściowo kieleckie. Wśród szczególnie ważnych realizacji tego okresu wymienić należy uczestnictwo w budowie Ujęcia Wody Pitnej dla Miasta Krakowa na Rabie, Huty Katowice, Elektrowni Połaniec, Oczyszczalni Ścieków w Tarnowie oraz Kombinatu Wodociągowego w Goczałkowicach II. Wraz z upływem lat Spółka wyraźnie umacniała swoją pozycję rynkową, powiększając udziały w budownictwie mieszkaniowym (budując magistrale, kotłownie, wymiennikownie), komunalnym (budując oczyszczalnie ścieków) oraz służbie zdrowia (budując szpitale). W międzyczasie Spółka zaangażowała się również w ogólnopolską akcję ratowania bezcennych zabytków Krakowa, biorąc udział w odnawianiu obiektów takich, jak Wierzynek czy Dom Polonii. Przełomowym momentem dla działalności Firmy była decyzja o przekształceniu w spółkę akcyjną. Od 28 kwietnia 1999 r. Instal Kraków S.A. notowany jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Działalność zagraniczna


Działalność prowadzona na budowach zagranicznych stanowi odrębną kartę w historii Spółki. Została ona zapoczątkowana w 1967 r. inwestycją w Zjednoczonej Republice Arabskiej. Od tamtej pory Firma partycypowała w wielu inwestycjach zarówno na rynku europejskim, jak również azjatyckim i afrykańskim. Na szczególną uwagę zasługują:

 • wykonanie rurociągów i urządzeń rafinerii w Kongu i Mauretanii,
 • wykonanie konstrukcji stalowych i pompowni w Iraku,
 • wykonanie bazy paliwowej w Jordanii,
 • wykonanie rurociągów technologicznych dla rafinerii i mleczarni w Algierii,
 • wykonanie przepompowni w Zjednoczonych Emiratach Arabskich,
 • wykonanie instalacji odzysku toluenu w Szwecji,
 • wykonanie instalacji oczyszczalni ścieków w Kuwejcie.

Spośród wszystkich rynków, które stanowiły obszar działalności zagranicznej Firmy, kluczowym stał się rynek niemiecki. Od 1971 r. Firma sukcesywnie rozwijała i poszerzała zakres świadczonych tam usług. W 1992 r. utworzony został samodzielny oddział z siedzibą w Berlinie (obecnie w Moers), którego zadaniem jest kontynuowanie najlepszych tradycji Firmy.

Akcjonariat

Struktura akcjonariatu Instal Kraków S.A., stan na dzień 19.12.2018 roku.

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale
zakładowym
Liczba głosów
na WZA
Udział w głosach
na WZA

Piotr Juszczyk

694 049 9,53% 3 425 049 29,36%

Esaliens

1 425 446 19,57% 1 425 446 12,22%

Porozumienie akcjonariuszy:

a. małżeństwa Raimondo Eggink i Elżbiety Kozłowskiej,
b. małżeństwa Krzysztofa Grzegorka i Katarzyny Wrony-Grzegorek,
c. małżeństwa Luby i Dariusza Karwanów,
d. małżeństwa Bożeny i Andrzeja Kosińskich,
e. małżeństwa Magdaleny i Witolda Kowalczuków,
f. Tomasza Kucharczyka,
g. Petre Manzelova z córką Emilią Żmudzin-Manzelov,
h. Iwony Religi,
i. Valkana Vitekova,
j. Dukat Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Rybiu (zarejestrowanej pod numerem KRS 0000133288),
k. Sungai PE Holdings Ltd z siedzibą w Larnace (zarejestrowanej na Cyprze pod numerem HE 326141)

601 011 8,25% 601 011 5,15%

Suma

2 720 506 37,34% 5 451 506 46,73%

Pozostali

4 564 994 62,66% 6 215 394 53,27%

Łącznie

7 285 500 100,00% 11 666 900 100,00%
Serie akcji Liczba akcji Udział w kapitale
zakładowym
Liczba głosów
na WZA
Udział w głosach
na WZA
Akcje imienne założycielskie serii A, uprzywilejowane           5 głosów na akcję 1 095 350 15,03% 5 476 750 46,94%
Akcje imienne serii A, akcje zwykłe na okaziciela serii B, C i D oraz akcje powstałe po konwersji akcji imiennych serii A - będące przedmiotem obrotu giełdowego 6 190 150 84,97% 6 190 150 53,06%

Łącznie

7 285 500 100,00% 11 666 900 100,00%

ORGANY

Zarząd

Piotr Juszczyk - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny


Wykształcenie:
Akademia Rolnicza w Krakowie – Wydział Melioracji Wodnych, specjalizacja Budownictwo Wodne, mgr inż.

Przebieg kariery zawodowej:

 • 30.05.1998 – obecnie Instal Kraków S.A. – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny 1992 – 1998 Instal Kraków Sp. z o.o. – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny 1991 – 1992 PIP Instal Kraków – Dyrektor
 • 1990 – 1991 PIP Instal Kraków - Kierownik
 • 1989 – 1990 Instal Kraków – Główny Specjalista ds. Realizacji Produkcji 1985 – 1989 Instal Kraków – Inżynier Projektu, Kuwejt
 • 1982 – 1985 Instal Kraków - Główny Specjalista ds. Realizacji Produkcji 1981 – 1982 Instal Kraków – Montaż Rafinerii Ropy Naftowej w Algierii 1980 – 1981 Instal Kraków - Główny Specjalista ds. Realizacji Produkcji 1978 – 1980 Instal Kraków – Kierownik Zarządu Robót Kraków
 • 1976 – 1978 Instal Kraków – Szef Montażu Rafinerii Ropy Naftowej. Mauretania 1972 – 1976 Instal Kraków – Kierownik Grupy Robót
 • 1970 – 1972 Instal Kraków – Inżynier budowy

Kwalifikacje:
Cztery semestry Kadry Rezerwowej (Dyrektorskiej) – dawne Ministerstwo Budownictwa

Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Instal Kraków S.A., z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy uczestniczy Pan/Pani w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Przewodniczący Rady Nadzorczej Frapol Sp. z o.o., działalność nie jest konkurencyjna, spółka z Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A.
Przewodniczący Rady Nadzorczej Biprowumet Sp. z o.o., działalność nie jest konkurencyjna, spółka z Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A.

Informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 

Małgorzata Kozioł - Członek Zarządu, Dyrektor Pionu Prawnego

 

Wykształcenie i kwalifikacje:

Wykształcenie wyższe prawnicze: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Wydział Prawa i Administracji, kierunek studiów – prawo, tytuł magistra prawa,

Tytuł radcy prawnego: aplikacja radcowska w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie,

Studia podyplomowe: Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie, kierunek studiów - Integracja Europejska - Fundusze Unijne.

Przebieg kariery zawodowej, w tym zajmowane wcześniej stanowiska:

 • 2014 – obecnie - Instal Kraków S.A.: Prokurent.
 • 2013 – obecnie - Instal Kraków S.A.: Dyrektor Działu Prawnego,
 • 2010 - 2013 - Instal Kraków S.A.: Zastępca Kierownika Działu Prawnego,
 • 2004 - 2010 -  Instal Kraków S.A.:  Specjalista ds. umów,
 • 2000 - 2001 - Instal Kraków S.A.:  stażysta, następnie inspektor i specjalista w Dziale Umów,

Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Instal Kraków S.A. („Spółka”), z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w Spółce, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu:

Nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Spółki i nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Informacje o wpisie zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS:

Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Rafał Markiewicz - Członek Zarządu, Dyrektor Realizacji i Rozwoju


Wykształcenie:
Studia Wyższe – Politechnika Krakowska w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska, specjalność Urządzenia Cieplne Zdrowotne i Ochrona Powietrza
Studia podyplomowe – Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu – Zarządzanie Firmą

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2009 – obecnie Instal Kraków S.A. – Członek Zarządu, Dyrektor Realizacji i Rozwoju 02/2009 – 05/2009 Instal Kraków S.A. – Dyrektor Produkcji, Prokurent
 • 2008 – 2009 Instal Kraków S.A. – Dyrektor Zarządu Robót Śląsk
 • 2007 – 2008 Instal Kraków S.A. – Dyrektor Produkcji
 • 2004 – 2007 Instal Kraków S.A. – Dyrektor Zarządu Robót Kraków
 • 2001 – 2004 Instal Kraków S.A. – Kierownik Zarządu Robót Specjalistycznych 2000 – 2001 Instal Kraków S.A. – Kierownik Kontraktu
 • 1999 – 2000 Instal Kraków S.A. – p.o. Kierownika Budowy
 • 1998 – 1999 Instal Kraków S.A. – Inżynier Budowy

Kwalifikacje:
Uprawnienia budowlane nr 247/2000 do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń specjalności instalacyjnej.
Członek Izby Budowlanej MAP/IS/6124/02.
Poświadczenie Bezpieczeństwa Osobowego nr 9/PS(Z)/J – 17/2012 do klauzuli niejawności Poufne.

Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Instal Kraków S.A., z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy uczestniczy Pan/Pani w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Nie prowadzi innej działalności poza Instal Kraków S.A.

Informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 

Rafał Rajtar - Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy


Wykształcenie:
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Zarządzania - magister inżynier Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Rachunkowość i Finanse – studia podyplomowe

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2001 – obecnie Instal Kraków S.A. – Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy 
 • 2000 – 2001 Instal Kraków S.A. – Dyrektor Finansowy, Prokurent 
 • 1998 - 2000 Bank Przemysłowo – Handlowy S.A. – Specjalista, Główny Specjalista 
 • 2008             Agencja Informacyjna Penetrator Sp. z o.o. – Zastępca Naczelnika Wydziału ekonomiczno-prawnego 
 • 1994 – 1998 Dom Maklerski Penetrator S.A. – Kierownik Działu Serwisu Informacyjnego, Zastępca Naczelnika Wydziału Emisji 

Kwalifikacje:
Certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia rachunkowości nadany przez Ministra Finansów
Uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa nadane przez Ministra Skarbu

Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Instal Kraków S.A., z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy uczestniczy Pan/Pani w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Przewodniczący Rady Nadzorczej BTH Instalacje Sp. z o.o., działalność nie jest konkurencyjna, spółka z Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A.

Informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 

Prokurenci

Andrzej Strojny - Prokurent Spółki

Anna Latacz - Prokurent Spółki

Rada Nadzorcza

Jacek Motyka - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wiek: 64 lat

Wykształcenie:

Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej, Budownictwo Sanitarne-zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów- magister inżynier

Przebieg kariery zawodowej:

od 2014 El-decor – Dyrektor ds. Sprzedaży

od 2011 CMN HART Sp. J – Dyrektor ds. Sprzedaży

2002 – 2010 Instal Kraków – Z-ca Dyr. d/s Marketingu

1992 – 2002 Instal Kraków – Kierownik Zarządu Robót

1988 – 1992 Instal Kraków – Z-ca Kierownika Zarządu Robót ds. technicznych

1985 – 1988 Instal Kraków – Kierownik zespołu budów

1983 – 1985 Instal Kraków – Starszy mistrz budowy

1981 – 1983 Instal Kraków – Kierownik obiektu

1979 – 1981 Instal Kraków – Starszy mistrz budowy

1978 – 1979 Instal Kraków – Inspektor w dziale projektów i organizacji robót

Kwalifikacje:

Ukończone Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu – Zarządzanie Firmą.

Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Instal Kraków S.A., z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy uczestniczy Pan/Pani w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Działalność firmy w której jestem zatrudniony nie jest konkurencyjna w stosunku do Instal Kraków S.A. Nie uczestniczę w żadnych organach spółek konkurencyjnych do Instal Kraków S.A.

Informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Nie jestem wpisany do Rejestru Dłużników.

Informacja o spełnianiu kryteriów niezależności
Pan Jacek Motyka nie spełnia kryteriów niezależności Członka Rady Nadzorczej Instal Kraków S.A. wskazanych w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 25 lutego 2005 roku. 

Jan Kurp - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Wiek: 67 lat

Wykształcenie:

Wyższe Techniczne Politechnika Śląska Wydział Mechaniczno – Energetyczny

Amerykańsko – Polskie Studia Podyplomowe

Studia Podyplomowe UJ Prawa Unii Europejskiej

Przebieg kariery zawodowej:

2012 – 2015 Południowy Koncern Energetyczny – Doradca Zarządu

2011 – 2012  Południowy Koncern Energetyczny – Członek Zarządu

2000 – 2011 Południowy Koncern Energetyczny – Prezes Zarządu

1988 – 2000 Elektrownia Jaworzno III – Dyrektor, Prezes Zarządu

1985 – 1988 Elektrownia Jaworzno III – Z-ca Dyrektora

1978 – 1985 Elektrownia Jaworzno III – Główny Inżynier Remontów

1975 – 1978 Elektrownia Jaworzno III – Inspektor nadzoru

1973 – 1975 Zespół Elektrowni Jaworzno – Inspektor nadzoru

Kwalifikacje:

Egzamin dla kandydatów dla Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa

Doświadczenie i wiedza w zakresie zarządzania dużymi podmiotami (Spółkami) gospodarczymi.

Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Instal Kraków S.A., z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy uczestniczy Pan/Pani w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Spółka SBB Energy S.A. w Opolu – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Spółka niekonkurencyjna,

Agencja Rynku Energii Warszawa – Z-ca  Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Spółka niekonkurencyjna

Informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Nie figuruje w Rejestrze

 

Władysław Krakowski - Członek Rady Nadzorczej

Wiek: 72 lata

Wykształcenie:

Wyższa Szkoła Rolnicza w Krakowie, Wydział Melioracji Wodnych: magister inżynier

Kurs dla Członków Rad Nadzorczych

Politechnika Śląska, studia podyplomowe: Strategia przedsiębiorstw i wielkich odbiorców na rynku energetycznym

Przebieg kariery zawodowej:

2016 – 2017 Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. – Prezes Zarządu

2001 – 2009 Wawel Hotel Development Sp. z o.o. (Hotel Sheraton Kraków) – Prezes Zarządu

2002 – 2008 Centrum Banku Śląskiego Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu

2001 – 2014 Instal Kraków S.A. – Członek Rady Nadzorczej

2006 Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. – Członek Rady Nadzorczej

1997 – 2001 Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. – Prezes Zarządu

1998 – 2001 „Osada Turystyczna Czorsztyn” Sp. z o.o. – Prezes Zarządu

1991 – 1997 Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej w Krakowie – Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji

1989 – 1991 Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej w Krakowie – Kierownik Działu Dokumentacji i    Realizacji Inwestycji

1985 – 1988 Budowa Abu Ghraib w Iraku, Budimex – Kierownik Grupy Robót

1973 – 1985 Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej w Krakowie – Kierownik Inspektoratu Budowy, Zbiornik Wodny Chańcza

1968 – 1972 Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracji, Busko Zdrój – Kierownik Budowy

Ważniejsze funkcje społeczne:

2000 – 2005 Małopolska Agencja Energii i Środowiska – Członek Rady Nadzorczej

1999 – 2003 Towarzystwo Elektrowni Wodnych – Wiceprezes Zarządu

2001 – 2004 Pieniński Park Narodowy – Zastępca Przewodniczącego

Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Instal Kraków S.A., z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy uczestniczy Pan/Pani w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Działalność w ZEW Niedzica S.A., która nie jest konkurencyjna do Spółki Instal Kraków S.A. Brak uczestnictwa w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej jako członek organu spółki kapitałowej lub innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Nie figuruje w Rejestrze Dłużników.

Grzegorz Pilch - Członek Rady Nadzorczej

Wiek: 49 lat

Wykształcenie:

Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W 1995 roku uzyskał licencję maklera papierów wartościowych. W 1997 roku uzyskał licencję maklera giełdowego.

Przebieg kariery zawodowej:

Od 07.2008 Vistula Group S.A. – kolejno Wiceprezes Zarządu, następnie od 10.2009 roku Prezes Zarządu
2001 – 2008 Alma Market S.A. – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający
1999 – 2001 Alma Market S.A. – Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny
1993 – 1999 Dom Maklerski Penetrator S.A. – kolejno na stanowiskach asystenta maklera, maklera, zastępcy kierownika działu operacyjnego, kierownika działu operacyjnego, zastępcy dyrektora Biura Maklerskiego w Krakowie

Kwalifikacje:

W przeszłości Pan Grzegorz Pilch pełnił również funkcję w następujących spółkach:
- Dom Maklerski Penetrator S.A. - Członek Rady Nadzorczej,
- Krakchemia S.A. - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Instal Kraków S.A. - Członek Rady Nadzorczej,
- InPost S.A. - Członek Rady Nadzorczej.
Obecnie Pan Grzegorz Pilch pełni również funkcję w następujących Spółkach:
- DCG S.A. - Członek Rady Nadzorczej,
- W. KRUK S.A. w Krakowie - Członek Rady Nadzorczej

Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Instal Kraków S.A., z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy uczestniczy Pan/Pani w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Grzegorz Pilch nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Instal Kraków S.A. jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Grzegorz Pilch nie jest w  wpisany Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Stanisław Tokarski - Członek Rady Nadzorczej

Wiek: 58 lat

Wykształcenie:

Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie, Wydział Elektrotechniki Automatyki i Elektroniki, mgr inż. elektryk

Główny Instytut Górnictwa w Katowicach – dr inż. Inżynieria środowiska.

Studia podyplomowe:

Akademia Górniczo – Hutnicza: Energetyka jądrowa we współczesnej elektroenergetyce;

Uniwersytet Jagielloński: Prawo Unii Europejskiej;

Szkoła Główna Handlowa: Zarządzanie oparte o strukturę programu MBA;

Politechnika Śląska – Uniwersytet Minnesota: Przyjazna dla środowiska restrukturyzacja energetyki;

Politechnika Śląska: Elektroenergetyka w warunkach przemian gospodarczych;

Politechnika Śląska: Systemy komputerowe.

Przebieg kariery zawodowej:

od 2016 – nadal Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie, Centrum Energetyki, Pełnomocnik Dyrektora

od 2016 – nadal Główny Instytut Górnictwa w Katowicach – Pełnomocnik Naczelnego Dyrektora ds. Energetyki

2014 – 2015 TAURON Polska Energia S.A. – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju

2010 – 2014 TAURON Wytwarzanie S.A. – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

2008 – 2010 TAURON Polska Energia S.A. – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju

2001 – 2008 Południowy Koncern Energetyczny S.A. – Dyrektor ds. Strategii i Zarządzania

1996 – 2001 Elektrownia Jaworzno III – Dyrektor ds. Strategii i Zarządzania

1991 – 1996  Elektrownia Jaworzno III – Główny Specjalista ds. Restrukturyzacji

1985 – 1991 Elektrownia Jaworzno III – Elektroenergetyk, Inspektor Nadzoru, Mistrz

1983 – 1985 Elektromontaż II Kraków – Inżynier Rozruchu

Języki obce:

Język angielski (biegle)

Język rosyjski (komunikatywnie)

Organizacje:

Prezes Zarządu Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie (2013 – 2016), aktualnie członek Komisji Rewizyjnej.

Członek Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w Warszawie (2008 – 2016), aktualnie członek.

Członek Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej w Warszawie.

Członek Komitetu Problemów Energetyki PAN.

Członek Rady Nadzorczej KIC InnoEnergy S.E.

Osiągnięcia zawodowe:

Prowadzenie działalności eksploatacyjnej, remontowej, inwestycyjnej, Elektrownia Jaworzno III

Doświadczenia w prowadzeniu ruchu urządzeń elektroenergetycznych, prowadzeniu prac remontowych i pomiarowych urządzeń automatyki zabezpieczeniowej, a także organizowaniu i nadzorowaniu działalności inwestycyjnej elektrowni,

Transfer technologii amerykańskich do energetyki

Szkolenie, a następnie wdrożenie szeregu technologii amerykańskich w zakresie diagnostyki i modernizacji podstawowych urządzeń elektroenergetycznych w Polsce i za granicą.

Restrukturyzacja energetyki

Organizacja Zakładu Górniczo-Energetycznego w Jaworznie i Libiążu, oraz innych spółek Grupy Kapitałowej (min. prywatyzacja ZPBE Energopomiar w Gliwicach, utworzenie i restrukturyzacja Kopalni Wapienia w Czatkowicach, prywatyzacja Zakładów Remontowych Energosewis w Lublińcu), a także praca nad utworzeniem Południowego Koncernu Energetycznego SA.

Budowa struktur Południowego Koncernu Energetycznego S.A.

Tworzenie organizacji spółki oraz restrukturyzacja jej Grupy Kapitałowej, w tym powołanie Południowego Koncernu Węglowego. W 2006 roku członek grupy roboczej pracującej nad konsolidacją i utworzeniem ówczesnej Energetyki Południe, późniejszy Tauron Polska Energia S.A..

Tworzenie struktur TAURON Polska Energia S.A.

Zbudowanie pierwszej strategii korporacyjnej Grupy TAURON, zarządzanie projektami oraz współpraca międzynarodowa, a także IPO spółki.

Restrukturyzacja TAURON Wytwarzanie i procesy inwestycyjne

Przeprowadzenie restrukturyzacji spółki TAURON Wytwarzanie, skutkującej zmniejszeniem kosztów i dopasowującej ją do realiów rynkowych. Zakończenie budowy nowych bloków energetycznych - OZE w Jaworznie i ciepłowniczego w Bielsku Białej, budowa bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli, budowa bloku 910 MW w Jaworznie.

Działalność w obszarze regulacji i innowacji

Wieloletnia działalność w międzynarodowych organizacjach branżowych, w tym EURELECTRIC, VGB, WEC, a także współpraca z organami Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego w zakresie kształtowania regulacji w obszarze energia. Współtworzenie europejskiej organizacji węzłów wiedzy i innowacji w obszarze energia, działających w formie spółki KIC InnoEnergy S.E.

Działalność badawczo-rozwojowa w obszarze energii

Aktualnie prowadzi działalność badawczo-rozwojową w szeroko pojętym obszarze energii w ośrodkach akademickich Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Centrum Energetyki i Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach, zajmując się czystymi technologiami węglowymi i nowymi technologiami produkcji, użytkowania i magazynowania energii. Jest autorem rozwiązań i wynalazków chronionych.

Liczne publikacje w prasie fachowej na tematy energetyki i prawa unijnego, a także prowadzenie wielu seminariów i wystąpienia na konferencjach z dziedziny restrukturyzacji, prywatyzacji, zarządzania problemów stosowania regulacji UE w energetyce.

Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Instal Kraków S.A., z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy uczestniczy Pan/Pani w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Nie uczestniczy w konkurencyjnej do Instal Kraków S.A. spółce.

Informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Nie figuruje w spisie dłużników.

Nagrody i wyróżnienia

Certyfikat Rzetelna Firma

Firma Instal Kraków S.A. spełnia warunki programu Rzetelna Firma nieprzerwanie od 2009 roku.

Certyfikat Rzetelności

Gazele Biznesu

Instal Kraków S.A. został laureatem Rankingu GAZELE BIZNESU 2009

"Gazela to firma małej lub średniej wielkości, która dzięki niezwykle dynamicznemu rozwojowi doskonale daje sobie radę wśród nawet znacznie większych konkurentów."
Autorem rankingu jest wywiadownia gospodarcza Coface Poland, która jest odpowiedzialna za weryfikację danych finansowych zgłoszonych przedsiębiorstw. 

Diament Miesięcznika Forbes

Instal Kraków S.A. laureatem DIAMENTÓW MIESIĘCZNIKA FORBES

"Na liście Diamentów znalazły się przedsiębiorstwa, które osiągnęły największy przeciętny roczny wzrost wartości. Oceniane były na podstawie sprawozdań finansowych złożonych do KRS. Dodatkowo została sprawdzona geneza wyniku laureatów w celu wyeliminowania przedsiębiorstw, w których skokowy wzrost wartości był efektem jednorazowych zdarzeń nadzwyczajnych."

Lider Wiarygodności Creditreform

Instal Kraków S.A. został wyróżniony w Rankingu "Liderzy Wiarygodności". Sytuacja płatnicza Spółki została uznana jako "znakomita". Ranking został opracowany przez międzynarodową wywiadownię gospodarczą Creditreform, a patronat prasowy nad rankingiem objęła "Gazeta Finansowa".

Lider Wiarygodności Creditreform

Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A.