Członkostwo w SEG

Instal Kraków S.A. należy do
Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych
w charakterze członka wspierającego.

Działalność

Instal Kraków S.A. skupia swoją działalność w branży budowlanej. Do segmentów operacyjnych Spółki zalicza się:

 • działalność budowlano-montażową
 • produkcję przemysłową
 • działalność deweloperską
 • działalność zagraniczną
 • usługi produkcyjne

 

Instal Kraków S.A. wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Instal Kraków. Pełni w niej funkcję jednostki dominującej. 
Do Grupy przynależą również:
Frapol Sp. z o.o.
(podmiot zależny)
Frapol

BTH Instalacje Sp. z o.o. 
(podmiot zależny)

Biprowumet Sp. z o.o.
(podmiot stowarzyszony)

Biprowumet

Strategia rozwoju

Instal Kraków S.A. zamierza rozwijać swoją działalność poprzez:

 • pozyskiwanie inwestycji związanych ze środkami finansowymi przyznawanymi przez Komisję Europejską w zakresie ochrony środowiska,
 • realizację inwestycji związanych z modernizacją sektora energetycznego (elektrowni, elektrociepłowni, itp.),
 • poszerzanie Grupy Kapitałowej o firmy budowlane oraz inne firmy branżowe (w tym o biuro projektowe),
 • wspomaganie firm wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Instal Kraków,
 • zwiększenie portfela kontraktów o wysoko specjalistyczne roboty, m.in. instalacje przemysłowe, technologiczne, itp.,
 • wykorzystanie potencjału wytwórczego poprzez produkcję wysoko przetworzonego produktu,
 • budowanie i montowanie nowoczesnych instalacji przemysłowych we współpracy z firmami posiadającymi odpowiednie know-how,
 • realizację inwestycji związanych z gospodarką odpadami, tj. instalacjami segregacji i termicznej przeróbki odpadów,
 • rozwijanie nowych dziedzin działalności Spółki w zależności od zapotrzebowania rynku.

Historia

Działalność krajowa

Początki organizacyjne Spółki sięgają marca 1950 r., kiedy do życia powołane zostało Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych nr 2. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu załogi już od pierwszych lat osiągało ono znaczące sukcesy, realizując z powodzeniem otrzymane zadania. Początkowo Przedsiębiorstwo uczestniczyło w realizacji zadań na terenie ówczesnych województw: krakowskiego i rzeszowskiego. W roli współwykonawcy brało udział w budowie i rozbudowie licznych obiektów, w szczególności: Huty Zawiercie, Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Rzeszowie i Mielcu, Zakładów Chemicznych w Oświęcimiu, Zakładów Azotowych w Tarnowie, Huty Aluminium w Skawinie, Huty Stalowa Wola, Elektrowni Siersza oraz Elektrowni Skawina. Przedsiębiorstwo poważnie angażowało się w prace na rzecz Krakowa. W latach sześćdziesiątych XX wieku było głównym realizatorem Programu Ciepłowniczego i jako Generalny Wykonawca prowadziło budowę sieci magistrali c.o., doprowadzających ciepło do poszczególnych dzielnic miasta z Elektrociepłowni w Łęgu. Dobra passa zapoczątkowana w poprzednich okresach była kontynuowana przez kolejne dekady. Przedsiębiorstwo sukcesywnie powiększało zasięg terytorialny, podnosząc jednocześnie wartość swojej produkcji. W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku Przedsiębiorstwo obejmowało swoją działalnością ówczesne województwa: tarnowskie, nowosądeckie, bielskie, katowickie, tarnobrzeskie i częściowo kieleckie. Wśród szczególnie ważnych realizacji tego okresu wymienić należy uczestnictwo w budowie Ujęcia Wody Pitnej dla Miasta Krakowa na Rabie, Huty Katowice, Elektrowni Połaniec, Oczyszczalni Ścieków w Tarnowie oraz Kombinatu Wodociągowego w Goczałkowicach II. Wraz z upływem lat Spółka wyraźnie umacniała swoją pozycję rynkową, powiększając udziały w budownictwie mieszkaniowym (budując magistrale, kotłownie, wymiennikownie), komunalnym (budując oczyszczalnie ścieków) oraz służbie zdrowia (budując szpitale). W międzyczasie Spółka zaangażowała się również w ogólnopolską akcję ratowania bezcennych zabytków Krakowa, biorąc udział w odnawianiu obiektów takich, jak Wierzynek czy Dom Polonii. Przełomowym momentem dla działalności Firmy była decyzja o przekształceniu w spółkę akcyjną. Od 28 kwietnia 1999 r. Instal Kraków S.A. notowany jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Działalność zagraniczna


Działalność prowadzona na budowach zagranicznych stanowi odrębną kartę w historii Spółki. Została ona zapoczątkowana w 1967 r. inwestycją w Zjednoczonej Republice Arabskiej. Od tamtej pory Firma partycypowała w wielu inwestycjach zarówno na rynku europejskim, jak również azjatyckim i afrykańskim. Na szczególną uwagę zasługują:

 • wykonanie rurociągów i urządzeń rafinerii w Kongu i Mauretanii,
 • wykonanie konstrukcji stalowych i pompowni w Iraku,
 • wykonanie bazy paliwowej w Jordanii,
 • wykonanie rurociągów technologicznych dla rafinerii i mleczarni w Algierii,
 • wykonanie przepompowni w Zjednoczonych Emiratach Arabskich,
 • wykonanie instalacji odzysku toluenu w Szwecji,
 • wykonanie instalacji oczyszczalni ścieków w Kuwejcie.

Spośród wszystkich rynków, które stanowiły obszar działalności zagranicznej Firmy, kluczowym stał się rynek niemiecki. Od 1971 r. Firma sukcesywnie rozwijała i poszerzała zakres świadczonych tam usług. W 1992 r. utworzony został samodzielny oddział z siedzibą w Berlinie (obecnie w Moers), którego zadaniem jest kontynuowanie najlepszych tradycji Firmy.

Akcjonariat

Struktura akcjonariatu Instal Kraków S.A., stan na dzień 15.05.2020 roku.

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale
zakładowym
Liczba głosów
na WZA
Udział w głosach
na WZA

Piotr Juszczyk

707 549 9,71% 3 492 549 29,94%

Esaliens

1 163 677 15,97% 1 163 677 9,97%
Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. 622 219 8,54% 622 219 5,33%

Porozumienie akcjonariuszy:

a. małżeństwa Raimondo Eggink i Elżbiety Kozłowskiej,
b. małżeństwa Krzysztofa Grzegorka i Katarzyny Wrony-Grzegorek,
c. małżeństwa Luby i Dariusza Karwanów,
d. małżeństwa Bożeny i Andrzeja Kosińskich,
e. małżeństwa Magdaleny i Witolda Kowalczuków,
f. Tomasza Kucharczyka,
g. Petre Manzelova z córką Emilią Żmudzin-Manzelov,
h. Iwony Religi,
i. Valkana Vitekova,
j. Dukat Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Rybiu (zarejestrowanej pod numerem KRS 0000133288),
k. Sungai PE Holdings Ltd z siedzibą w Larnace (zarejestrowanej na Cyprze pod numerem HE 326141)

601 011 8,25% 601 011 5,15%

Suma

3 094 456 42,47% 5 879 456 50,39%

Pozostali

4 191 044 57,53% 5 787 444 49,61%

Łącznie

7 285 500 100,00% 11 666 900 100,00%
Serie akcji Liczba akcji Udział w kapitale
zakładowym
Liczba głosów
na WZA
Udział w głosach
na WZA
Akcje imienne założycielskie serii A, uprzywilejowane           5 głosów na akcję 1 095 350 15,03% 5 476 750 46,94%
Akcje imienne serii A, akcje zwykłe na okaziciela serii B, C i D oraz akcje powstałe po konwersji akcji imiennych serii A - będące przedmiotem obrotu giełdowego 6 190 150 84,97% 6 190 150 53,06%

Łącznie

7 285 500 100,00% 11 666 900 100,00%

ORGANY

Zarząd

Piotr Juszczyk - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny


Wykształcenie:
Akademia Rolnicza w Krakowie – Wydział Melioracji Wodnych, specjalizacja Budownictwo Wodne, mgr inż.

Przebieg kariery zawodowej:

 • 30.05.1998 – obecnie Instal Kraków S.A. – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny 1992 – 1998 Instal Kraków Sp. z o.o. – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny 1991 – 1992 PIP Instal Kraków – Dyrektor
 • 1990 – 1991 PIP Instal Kraków - Kierownik
 • 1989 – 1990 Instal Kraków – Główny Specjalista ds. Realizacji Produkcji 1985 – 1989 Instal Kraków – Inżynier Projektu, Kuwejt
 • 1982 – 1985 Instal Kraków - Główny Specjalista ds. Realizacji Produkcji 1981 – 1982 Instal Kraków – Montaż Rafinerii Ropy Naftowej w Algierii 1980 – 1981 Instal Kraków - Główny Specjalista ds. Realizacji Produkcji 1978 – 1980 Instal Kraków – Kierownik Zarządu Robót Kraków
 • 1976 – 1978 Instal Kraków – Szef Montażu Rafinerii Ropy Naftowej. Mauretania 1972 – 1976 Instal Kraków – Kierownik Grupy Robót
 • 1970 – 1972 Instal Kraków – Inżynier budowy

Kwalifikacje:
Cztery semestry Kadry Rezerwowej (Dyrektorskiej) – dawne Ministerstwo Budownictwa

Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Instal Kraków S.A., z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy uczestniczy Pan/Pani w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Przewodniczący Rady Nadzorczej Frapol Sp. z o.o., działalność nie jest konkurencyjna, spółka z Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A.
Przewodniczący Rady Nadzorczej Biprowumet Sp. z o.o., działalność nie jest konkurencyjna, spółka z Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A.

Informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 

Małgorzata Kozioł - Członek Zarządu, Dyrektor Pionu Prawnego

 

Wykształcenie i kwalifikacje:

Wykształcenie wyższe prawnicze: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Wydział Prawa i Administracji, kierunek studiów – prawo, tytuł magistra prawa,

Tytuł radcy prawnego: aplikacja radcowska w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie,

Studia podyplomowe: Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie, kierunek studiów - Integracja Europejska - Fundusze Unijne.

Przebieg kariery zawodowej, w tym zajmowane wcześniej stanowiska:

 • 2014 – obecnie - Instal Kraków S.A.: Prokurent.
 • 2013 – obecnie - Instal Kraków S.A.: Dyrektor Działu Prawnego,
 • 2010 - 2013 - Instal Kraków S.A.: Zastępca Kierownika Działu Prawnego,
 • 2004 - 2010 -  Instal Kraków S.A.:  Specjalista ds. umów,
 • 2000 - 2001 - Instal Kraków S.A.:  stażysta, następnie inspektor i specjalista w Dziale Umów,

Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Instal Kraków S.A. („Spółka”), z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w Spółce, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu:

Nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Spółki i nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Informacje o wpisie zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS:

Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Rafał Rajtar - Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy


Wykształcenie:
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Zarządzania - magister inżynier Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Rachunkowość i Finanse – studia podyplomowe

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2001 – obecnie Instal Kraków S.A. – Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy 
 • 2000 – 2001 Instal Kraków S.A. – Dyrektor Finansowy, Prokurent 
 • 1998 - 2000 Bank Przemysłowo – Handlowy S.A. – Specjalista, Główny Specjalista 
 • 2008             Agencja Informacyjna Penetrator Sp. z o.o. – Zastępca Naczelnika Wydziału ekonomiczno-prawnego 
 • 1994 – 1998 Dom Maklerski Penetrator S.A. – Kierownik Działu Serwisu Informacyjnego, Zastępca Naczelnika Wydziału Emisji 

Kwalifikacje:
Certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia rachunkowości nadany przez Ministra Finansów
Uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa nadane przez Ministra Skarbu

Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Instal Kraków S.A., z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy uczestniczy Pan/Pani w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Przewodniczący Rady Nadzorczej BTH Instalacje Sp. z o.o., działalność nie jest konkurencyjna, spółka z Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A.

Informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 

Prokurenci

Andrzej Strojny - Prokurent Spółki

Renata Motyka - Prokurent Spółki

Rada Nadzorcza

Jacek Motyka - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wykształcenie:

Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej, Budownictwo Sanitarne-zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów- magister inżynier

Przebieg kariery zawodowej:

2014 - 2018 El-decor – Dyrektor ds. Sprzedaży

2011 - 2014 CMN HART Sp. J – Dyrektor ds. Sprzedaży

2002 – 2010 Instal Kraków – Z-ca Dyr. d/s Marketingu

1992 – 2002 Instal Kraków – Kierownik Zarządu Robót

1988 – 1992 Instal Kraków – Z-ca Kierownika Zarządu Robót ds. technicznych

1985 – 1988 Instal Kraków – Kierownik zespołu budów

1983 – 1985 Instal Kraków – Starszy mistrz budowy

1981 – 1983 Instal Kraków – Kierownik obiektu

1979 – 1981 Instal Kraków – Starszy mistrz budowy

1978 – 1979 Instal Kraków – Inspektor w dziale projektów i organizacji robót

Kwalifikacje:

Ukończone Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu – Zarządzanie Firmą.

Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Instal Kraków S.A., z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy uczestniczy Pan w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Działalność firmy w której jestem zatrudniony nie jest konkurencyjna w stosunku do Instal Kraków S.A. Nie uczestniczę w żadnych organach spółek konkurencyjnych do Instal Kraków S.A.

Informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Nie jestem wpisany do Rejestru Dłużników.

Informacja o spełnianiu kryteriów niezależności
Pan Jacek Motyka nie spełnia kryteriów niezależności Członka Rady Nadzorczej Instal Kraków S.A. wskazanych w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 25 lutego 2005 roku. 

Jan Kurp - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Wykształcenie:

Wyższe Techniczne Politechnika Śląska Wydział Mechaniczno – Energetyczny

Amerykańsko – Polskie Studia Podyplomowe

Studia Podyplomowe UJ Prawa Unii Europejskiej

Przebieg kariery zawodowej:

2012 – 2015 Południowy Koncern Energetyczny – Doradca Zarządu

2011 – 2012  Południowy Koncern Energetyczny – Członek Zarządu

2000 – 2011 Południowy Koncern Energetyczny – Prezes Zarządu

1988 – 2000 Elektrownia Jaworzno III – Dyrektor, Prezes Zarządu

1985 – 1988 Elektrownia Jaworzno III – Z-ca Dyrektora

1978 – 1985 Elektrownia Jaworzno III – Główny Inżynier Remontów

1975 – 1978 Elektrownia Jaworzno III – Inspektor nadzoru

1973 – 1975 Zespół Elektrowni Jaworzno – Inspektor nadzoru

Kwalifikacje:

Egzamin dla kandydatów dla Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa

Doświadczenie i wiedza w zakresie zarządzania dużymi podmiotami (Spółkami) gospodarczymi.

Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Instal Kraków S.A., z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy uczestniczy Pan w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Spółka SBB Energy S.A. w Opolu – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Spółka niekonkurencyjna,

Agencja Rynku Energii Warszawa – Z-ca  Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Spółka niekonkurencyjna

Informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Nie figuruje w Rejestrze

 

Mariusz Andrzejewski - Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie

Ukończył trzy fakultety: automatykę i robotykę (AGH, 1995, specjalność: sztuczna inteligencja), rachunkowość (Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1996, Wydział Zarządzania), informatyka (AGH, 1997, Wydział EAiE).

2001 – doktor nauk ekonomicznych, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Wydział Ekonomii, tytuł rozprawy doktorskiej: „Wymagania w zakresie ujawniania informacji przez spółki giełdowe w Polsce na tle rozwiązań światowych”.

Posiada stopień naukowy dra hab. nauk ekonomicznych w dyscyplinie: ekonomia.

Przebieg Kariery zawodowej:

Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, pełni funkcję dziekana Wydziału Finansów i Prawa, jest także kierownikiem Katedry Rachunkowości Finansowej.

Od 2013 roku pracuje także na stanowisku prof. nadzw. w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie.

Praca w radach nadzorczych:

 od 06/2017 - nadal – Członek Rady Nadzorczej PKO BP S.A. (członek komitetu audytu i komitetu ds. ryzyka),

od 02/2016 – nadal – Przewodniczący Rady Nadzorczej PKP PLK S.A. (członek komitetu audytu),

01/2016 – nadal -  Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Tauron Sprzedaż Sp. z o. o.

Kwalifikacje:

1998 - Ministerstwo Skarbu Państwa – dyplom poświadczający złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminów dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa przed Komisją Egzaminacyjną,

2005 - Dyplom Biegłego Rewidenta nr 10496.

Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Instal Kraków S.A., z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy uczestniczy Pan w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Mariusz Andrzejewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Mariusz Andrzejewski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Wojciech Heydel - Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie

Absolwent Politechniki Śląskiej w 1985 r., na wydziale Transportu Samochodowego, specjalizacja: silniki spalinowe.

Ukończył Executive Program na University of Michigan – USA.

Przebieg Kariery zawodowej:

2012 – 2018 Prezes Zarządu Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.,

2010 – 2012 Prezes Zarządu Ruch S.A.,

2004 – 2008 Wiceprezes oraz Prezes Zarządu PKN ORLEN S.A.

1990 – 2004 praca w BP na różnych stanowiskach zarządczych, w tym 4 lata w centrali koncernu w Londynie, a także 4 lata jako Prezes BP POLSKA.

1985 – 1990 praca naukowa w Instytucie Technologii Nafty (dzisiejszy Instytut Nafty i Gazu) w Krakowie.

Kwalifikacje:

Były członek wielu Rad Nadzorczych w Polsce i za granicą w tym miedzy innymi : BP Gaz, Orlen Gaz, Orlen Deutschland AG, Orlen Oil, Unipetrol Rafinerie, Możejki Nafta, Equus S.A, Polkomtel S.A., Rawlplug S.A, Elektrotim S.A.

Za najistotniejsze zawodowe osiągnięcia uważa zarządzanie największą polską spółką – PKN Orlen oraz kilkunastoletnie doświadczenie w BP, gdzie jako pierwszy pracownik zatrudniony przez koncern w Polsce, uczestniczył w tworzeniu struktur organizacji oraz zarządzał tym największym zagranicznym podmiotem paliwowym .

Prywatnie: żonaty, dwóch dorosłych synów. Zainteresowania: turystyka, narciarstwo, tenis, muzyka poważna.

Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Instal Kraków S.A., z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy uczestniczy Pan w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Wojciech Heydel nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Instal Kraków S.A. w żadnej formie wymienionej w art. 380 §1 ksh.

Informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Wojciech Heydel nie jest w wpisany Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Grzegorz Pilch - Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie:

Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W 1995 roku uzyskał licencję maklera papierów wartościowych. W 1997 roku uzyskał licencję maklera giełdowego.

Przebieg kariery zawodowej:

Od 07.2008 Vistula Group S.A. – kolejno Wiceprezes Zarządu, następnie od 10.2009 roku Prezes Zarządu
2001 – 2008 Alma Market S.A. – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający
1999 – 2001 Alma Market S.A. – Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny
1993 – 1999 Dom Maklerski Penetrator S.A. – kolejno na stanowiskach asystenta maklera, maklera, zastępcy kierownika działu operacyjnego, kierownika działu operacyjnego, zastępcy dyrektora Biura Maklerskiego w Krakowie

Kwalifikacje:

W przeszłości Pan Grzegorz Pilch pełnił również funkcję w następujących spółkach:
- Dom Maklerski Penetrator S.A. - Członek Rady Nadzorczej,
- Krakchemia S.A. - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Instal Kraków S.A. - Członek Rady Nadzorczej,
- InPost S.A. - Członek Rady Nadzorczej.
Obecnie Pan Grzegorz Pilch pełni również funkcję w następujących Spółkach:
- DCG S.A. - Członek Rady Nadzorczej,
- W. KRUK S.A. w Krakowie - Członek Rady Nadzorczej

Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Instal Kraków S.A., z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy uczestniczy Pan w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Grzegorz Pilch nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Instal Kraków S.A. jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Grzegorz Pilch nie jest w wpisany Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Nagrody i wyróżnienia

Certyfikat Rzetelna Firma

Firma Instal Kraków S.A. spełnia warunki programu Rzetelna Firma nieprzerwanie od 2009 roku.

Certyfikat Rzetelności

Gazele Biznesu

Instal Kraków S.A. został laureatem Rankingu GAZELE BIZNESU 2009

"Gazela to firma małej lub średniej wielkości, która dzięki niezwykle dynamicznemu rozwojowi doskonale daje sobie radę wśród nawet znacznie większych konkurentów."
Autorem rankingu jest wywiadownia gospodarcza Coface Poland, która jest odpowiedzialna za weryfikację danych finansowych zgłoszonych przedsiębiorstw. 

Diament Miesięcznika Forbes

Instal Kraków S.A. laureatem DIAMENTÓW MIESIĘCZNIKA FORBES

"Na liście Diamentów znalazły się przedsiębiorstwa, które osiągnęły największy przeciętny roczny wzrost wartości. Oceniane były na podstawie sprawozdań finansowych złożonych do KRS. Dodatkowo została sprawdzona geneza wyniku laureatów w celu wyeliminowania przedsiębiorstw, w których skokowy wzrost wartości był efektem jednorazowych zdarzeń nadzwyczajnych."

Lider Wiarygodności Creditreform

Instal Kraków S.A. został wyróżniony w Rankingu "Liderzy Wiarygodności". Sytuacja płatnicza Spółki została uznana jako "znakomita". Ranking został opracowany przez międzynarodową wywiadownię gospodarczą Creditreform, a patronat prasowy nad rankingiem objęła "Gazeta Finansowa".

Lider Wiarygodności Creditreform

Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A.