Członkostwo w SEG

Instal Kraków S.A. należy do
Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych
w charakterze członka wspierającego.

Działalność

Instal Kraków S.A. skupia swoją działalność w branży budowlanej. Do segmentów operacyjnych Spółki zalicza się:

 • działalność budowlano-montażową
 • produkcję przemysłową
 • działalność deweloperską
 • działalność zagraniczną
 • usługi produkcyjne

 

Instal Kraków S.A. wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Instal Kraków. Pełni w niej funkcję jednostki dominującej. 
Do Grupy przynależy również:
Frapol Sp. z o.o.
(podmiot zależny)
Frapol

 

Strategia

Misją Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. (Grupa Kapitałowa; Grupa) jest realizacja inwestycji budowlanych, w tym przedsięwzięć deweloperskich oraz produkcja instalacji wentylacji i klimatyzacji, przy wykorzystaniu zaawansowanych technologii, które będą przyjazne dla środowiska naturalnego oraz w sposób zapewniający wysoką jakość, bezpieczeństwo, komfort użytkowania i satysfakcję klientów, z poszanowaniem praw i interesów wszystkich grup interesariuszy.

Swoją wizję działalności Grupa określa poprzez konsekwentne budowanie wizerunku partnera godnego zaufania, budzącego zadowolenie ze współpracy, charakteryzującego się zrównoważonym rozwojem, systematycznie i planowo dbającego o środowisko oraz troszczącego się o bezpieczeństwo pracy i życia ludzi.

Strategia Grupy znajduje wyraz we wdrożonych politykach i procedurach oraz w efektach działalności, w tym efektach finansowych, które uwzględniane są zarówno z perspektywy własnej, jak i wszystkich grup interesariuszy. Obok prostych, zmierzonych celów, Grupa Kapitałowa formułuje zamierzenia koncentrujące się między innymi na wzroście, w tym w szczególności wzroście wartości dla akcjonariuszy, doskonaleniu, ulepszaniu oraz zwiększaniu udziału w rynku. Cele zdefiniowane w oparciu o strategię zbudowaną w taki sposób pozwalają na elastyczność w zakresie zarządzania i formułowania oczekiwań wobec pracowników, a jednocześnie stwarzają warunki do kwantyfikacji działań operacyjnych oraz obiektywnego pomiaru stopnia realizacji działań rozwojowych.

Strategia Grupy Kapitałowej związana jest z kontynuacją działalności w sektorze budownictwa (na rynku krajowym i zagranicznym), w tym w branży deweloperskiej i HVAC, z uwzględnieniem równoległego rozwoju poszczególnych segmentów operacyjnych, który jest istotnym czynnikiem, umożliwiającym stabilny rozwój całej Grupy, w perspektywie zarówno krótko- jak i długoterminowej, jak również aspektów społecznej odpowiedzialności. Strategia ta uwzględnia zrównoważony rozwój i obejmuje następujące cele:

 1. zwiększenie udziału w mieszkaniowym rynku deweloperskim;
 2. zwiększenie skali działalności w obszarze najmu komercyjnego obiektów budowlanych, lokali i innych powierzchni użytkowych, w tym poprzez poszerzenie działalności o budowę we własnym zakresie i sprzedaż lub budowę i najem nieruchomości komercyjnych;
 3. udział, jako generalny wykonawca, w inwestycjach w gospodarkę wodno-ściekową, współfinansowanych ze środków UE, przyznawanych w ramach odpowiednich Programów Operacyjnych, w tym w szczególności w zakresie poprawy jakości i ograniczenia strat wody oraz oczyszczania ścieków;
 4. udział w procesie krajowej transformacji energetycznej, jako generalny wykonawca inwestycji związanych z budową i modernizacją sektora energetycznego (elektrowni, elektrociepłowni) oraz innych nowoczesnych instalacji przemysłowych, mających na celu między innymi zmniejszenie szkodliwego wpływu przedsiębiorstw na klimat, środowisko lub zdrowie ludzi;
 5. zwiększenie udziału Frapol sp. z o.o. (Frapol) w krajowym rynku sprzedaży urządzeń oraz instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
 6. redukcja negatywnego wpływu na środowisko i zmiany klimatu;
 7. utrzymanie kadry o kluczowych kompetencjach, to jest wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników, zapewniających możliwość realizacji celów.

Elementami strategii Grupy Kapitałowej, z którą zintegrowane są zagadnienia ESG, są cele szczegółowe:

 • zapewnienie zróżnicowanej oferty w działalności deweloperskiej, w szczególności poprzez realizację co najmniej dwóch zadań inwestycyjnych równocześnie oraz poszerzenie działalności o zakres budownictwa jednorodzinnego;
 • dywersyfikacja geograficzna działalności deweloperskiej – do 2024 r. rozszerzenie obszaru działalności na co najmniej jedno inne miasto niż Kraków;
 • redukowanie śladu węglowego netto w cyklu życia budynków realizowanych w ramach inwestycji deweloperskich Spółki, w szczególności w drodze zwiększenia wykorzystania bezpiecznych, przyjaznych środowisku, nowych technologii i proekologicznych rozwiązań, pozwalających między innymi zmniejszyć energochłonność budynków w fazie użytkowania (w tym wdrożenie mikrogeneracji energii, optymalizacja izolacyjności termicznej przegród, zastosowanie niskoenergetycznych źródeł światła) oraz w drodze odpowiedniego doboru materiałów – od 2022 r. każda nowo projektowana inwestycja mieszkaniowa z urządzeniami wytwarzającymi energię (np. zastosowanie fotowoltaiki), oświetleniem LEDowym, potrójnymi szybami, możliwością montażu ładowarek dla pojazdów elektrycznych w obiektach wielorodzinnych;
 • wzrost zaangażowania Frapol w termomodernizacje budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem urządzeń wchodzących w skład sytemu umożliwiającego dużym obiektom użytkowym spełnienie wymagań definicji budynków o niemal zerowym zapotrzebowaniu na energię, to jest komponentów będących efektem zrealizowanego przez Frapol projektu badawczo-rozwojowego pod nazwą: „Opracowanie zintegrowanego systemu umożliwiającego precyzyjną kontrolę mikroklimatu w dużych obiektach użytkowych w celu spełnienia wymagań dotyczących budynków o niemal zerowym zapotrzebowaniu na energię (nZEB)”;
 • prowadzenie badań nad unowocześnieniem i poszerzeniem oferty produktów Frapol, zwiększenie ich energooszczędności, wydajności i bezpieczeństwa, a także komfortu użytkowania;
 • do roku 2024 całkowita rezygnacja, w ramach działalności segmentu budowlano-montażowego, z uczestnictwa w budowie nowych jednostek przemysłu energetycznego opartych na węglu;
 • utrzymanie, systematyczne nadzorowanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania, obejmującego:
 • system zarządzania jakością według normy PN-EN ISO 9001:2015 i spełniający wymagania NATO w zakresie zapewnienia jakości w projektowaniu, rozwoju i produkcji AQAP 2110:2016,
 • system zarządzania środowiskowego według normy PN-EN ISO 14001:2015, oraz
 • system zarzadzania bezpieczeństwem i higieną pracy według normy PN-ISO 45001:2018;
 • ilość wytworzonych odpadów na jednostkę przychodu, na poziomie nie wyższym niż 2 Mg/1mln;
 • utrwalanie wizerunku wiarygodnego wykonawcy, dewelopera i partnera, z uwzględnieniem uczciwych i zgodnych z prawem działań marketingowych;
 • zadowolenie klientów, między innymi poprzez terminową realizację umów z nimi zawartych i jakość oferowanych produktów oraz świadczonych usług;
 • dobre relacje ze społecznością lokalną, między innymi poprzez zaangażowanie społeczne oraz unikanie działań mogących prowadzić do konfliktu;
 • zapewnienie równouprawnienia pod względem płci, poprzez zwalczanie dyskryminacji, przestrzeganie i doskonalenie wewnętrznych regulacji w tym obszarze, zapobieganie lub ewentualną likwidację nierówności wynagrodzeń pomiędzy kobietami a mężczyznami, zaangażowanie pracowników w działania wspierające równość w zatrudnieniu oraz utrzymanie mechanizmów umożliwiających dokonywanie sygnalizacji naruszeń;
 • przestrzeganie praw człowieka i standardów pracy, utrzymanie i doskonalenie wewnętrznych procedur w tym zakresie oraz mechanizmów umożliwiających dokonywanie sygnalizacji naruszeń;
 • zapobieganie utracie kluczowych pracowników oraz zapewnienie transferu wiedzy pracownikom mniej doświadczonym, przez ich bardziej doświadczonych kolegów;
 • zaangażowanie w realizację projektów stanowiących z jednej strony szansę na pozyskanie zleceń o wyższej rentowności, a z drugiej na zwiększenie doświadczenia i kompetencji pracowników Spółki,
 • doskonalenie wewnętrznych procedur kontrolnych i praktyk zarządczych oraz stosowanie w najszerszym możliwym zakresie „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”;
 • powołanie Zespołu ds. zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej.

 

   Kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności  

  Opis wskaźnika

2021

2022

Wskaźnik satysfakcji klienta w segmencie budowlano-montażowym - stosunek liczby otrzymanych przez Instal Kraków S.A. referencji do liczby złożonych w badanym okresie wniosków o ich wydanie, w odniesieniu do zakończonych w tym okresie umów w segmencie budowlano-montażowym x 100 [%]

75

75

Wskaźnik satysfakcji klienta w segmencie deweloperskim - stosunek liczby pozytywnych ocen procesu obsługi klienta w segmencie deweloperskim, do liczby pozyskanych ocen w ankietach ogółem x 100 [%]

100

100

Wskaźnik rotacji dobrowolnej pracowników zatrudnionych na stanowiskach dyrektorskich, kierowniczych i głównych specjalistów, rozumiany jako współczynnik odejść (wypowiedzenie umowy przez pracownika lub jej rozwiązanie za porozumieniem stron na wniosek pracownika, z wyłączeniem wypowiedzenia lub rozwiązania w związku z przejściem na emeryturę): stosunek liczby zatrudnionych na stanowiskach dyrektorskich, kierowniczych i głównych specjalistów, które odeszły w danym roku obrotowym, do całkowitej liczby zatrudnionych na takich stanowiskach według stanu na początek tego roku [%]*

Grupa Kapitałowa

5,51

10,62

Spółka 2,60 7,04

Wskaźnik aktywności w sektorze energetycznym - udział sprzedaży w zakresie umów związanych z inwestycjami w sektorze energetycznym w przychodach segmentu budowlano-montażowego Spółki ogółem x 100 [%]

2,1

28,1

Wskaźnik aktywności w sektorze gospodarki wodno-ściekowej - udział sprzedaży Instal Kraków w zakresie umów związanych z inwestycjami w sektorze gospodarki wodno-ściekowej w przychodach Spółki w segmencie budowlano-montażowym ogółem x 100 [%]

94,5

65,1

Wskaźnik dynamiki sprzedaży w segmencie deweloperskim - stosunek liczby sprzedanych lokali mieszkalnych do liczby sprzedanych lokali mieszkalnych w roku poprzednim x 100 [%]

Przeniesienia własności

72

61

Umowy przedwstępne i deweloperskie

55

87

Wskaźnik dynamiki sprzedaży produktów Frapol na rynku HVAC  - stosunek wartości sprzedaży w segmencie produkcji lekkiej, do wartości tej sprzedaży w roku poprzednim x 100 [%]

119

116

Wskaźnik wypadkowości pracowników (ilość wypadków/średnie zatrudnienie x 1000)

22,43

31,21

Udział przychodów ze sprzedaży urządzeń wentylacyjnych Frapol o najniższym oferowanym jednostkowym zużyciu energii, przeznaczonych do budynków mieszkalnych w przychodach ze sprzedaży urządzeń wentylacyjnych Frapol przeznaczonych do tego typu budynków ogółem x 100 [%]

75

94

Masa odpadów na jednostkę przychodów [Mg/1 mln]

Grupa Kapitałowa

1,35

0,85

Spółka 0,47 0,45
Wynik audytu zewnętrznego w zakresie obowiązującego w Instal Kraków i Frapol Zintegrowanego Systemu Zarządzania (według normy PN-EN ISO 9001:2015, dodatkowo w Instal Kraków AQAP 2110:2016 oraz PN-EN ISO 14001:2015 i PN-ISO 45001:2018,), przeprowadzanego w danym roku obrotowym  - utrzymanie ważności lub otrzymanie nowych certyfikatów zgodności z wyżej wymienionymi normami [pozytywny/negatywny] pozytywny pozytywny
Nowo rozpoczęte inwestycje mieszkaniowe z zastosowaniem technologii zmniejszających energochłonność budynków, w tym z urządzeniami mikrogeneracji energii [szt.]** 1 1

Liczba zadań w segmencie budowlano-montażowym polegających na budowie nowych jednostek przemysłu energetycznego opartych na węglu**

1

1

Wartości kluczowych niefinansowych wskaźników efektywności wskazują na realizację przez Grupę większości jej założeń strategicznych, pomimo wykazywania pewnych różnic w stosunku do roku 2021.

Wskaźnik satysfakcji klienta w segmencie budowlano-montażowym utrzymywał się na takim samym poziomie jak w 2021 roku. W segmencie deweloperskim wskaźnik satysfakcji klienta utrzymywał się, identycznie jak w ubiegłym roku, na najwyższym poziomie.

W obszarze pracowniczym, wskaźnik rotacji dobrowolnej pracowników na stanowiskach dyrektorskich, kierowniczych i głównych specjalistów wzrósł w stosunku do roku poprzedniego z  poziomu 5,51 % do 10,62%. Nastąpiło to w związku z wyższym poziomem dobrowolnej rotacji w Spółce, która dotyczyła prawie wyłącznie pracowników w segmencie produkcji budowlano-montażowej, na stanowiskach (kierownicy robót/budowy), wymagających okresowych zmian miejsca świadczenia pracy, z dala od miejsca stałego zamieszkania, jak również z wyższym poziomem rotacji w spółce Frapol w stosunku do poprzedniego roku sprawozdawczego. Natomiast wzrost wskaźnika wypadkowości nastąpił przede wszystkim w następstwie spadku w Grupie poziomu średniorocznego zatrudnienia w 2022 roku; ilość samych wypadków wzrosła o dwa przypadki.

W 2022 roku w segmencie budowlano-montażowym realizowane były przez Spółkę roboty w ramach 19 zadań inwestycyjnych, które związane były głównie z przedsięwzięciami budowy lub modernizacji w sektorze komunalnej gospodarki wodno-ściekowej (14 zadań w sektorze gospodarko wodno-ściekowej, 5 zadań w sektorze energetycznym). Pomimo tego, nastąpił spadek wskaźnika aktywności w sektorze gospodarki wodno-ściekowej. Powyższe wynika z wartości poszczególnych zamówień, które w sektorze gospodarki wodno-ściekowej były niższe niż w energetycznym, a tym samym generowały sumarycznie mniejszy przychód. Jednocześni Spółka, zgodnie z przyjętą strategią, zrezygnowała z budowy nowych jednostek przemysłu energetycznego opartych na węglu, w związku z czym liczba zadań w tym obszarze wyniosła 0 w 2022 r.

Z kolei niższy wskaźnik dynamiki sprzedaży w segmencie deweloperskim w zakresie przeniesień własności w stosunku do wartości wskaźnika za 2021 r. oraz spadek liczby umów przedwstępnych i deweloperskich w stosunku do liczby tych umów w 2021 r. (choć wartość wskaźnika w tym obszarze  jest wyższa w porównaniu do 2021 r.) był następstwem kilku czynników. Jednym z nich był typowy harmonogram realizacji przedsięwzięć w segmencie. Spółka rozpoczęła sprzedaż w ramach zadania inwestycyjnego – Etap I osiedla „Mierzeja Wiślana”, obejmującego 138 lokali mieszkalnych, w II kw. 2022 r., niemniej jednak pozwolenie na użytkowanie w tym zakresie, umożliwiające rozpoczęcie przenoszenia własności lokali, uzyskała w kwartale IV. Tym samym przeniesieniami własności w I - III kwartale 2022 roku były objęte niemal wyłącznie lokale mieszkalne z etapu VI i II inwestycji Osiedle Podgaje, co do których Spółka skupiła się na racjonalnym zarządzaniu sprzedażą i na uzyskaniu wyższej marży. Jednocześnie nastąpiło spowolnienie koniunktury na rynku nieruchomości, w tym osłabienie popytu w odniesieniu do oferty Spółki, spowodowane znaczącymi podwyżkami stóp procentowych oraz skutkami stanowiska KNF, obejmującego wytyczne dla banków w zakresie silnego zaostrzenia wymogów udzielania kredytów, a także szybko postępującą inflacją wpływającą na bieżące koszty życia konsumentów. Dodatkowym, niesprzyjającym czynnikiem, było rozpoczęcie inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i w konsekwencji odłożenie w czasie, przez część potencjalnych nabywców, decyzji o zakupie mieszkania.

W segmencie deweloperskim Spółka osiąga także strategiczne cele szczegółowe, realizując więcej niż dwa zadania inwestycyjne jednocześnie oraz zwiększając wykorzystanie bezpiecznych, przyjaznych środowisku, nowych technologii i proekologicznych rozwiązań, pozwalających między innymi zmniejszyć energochłonność budynków w fazie użytkowania, takich jak wdrożenie mikrogeneracji energii, optymalizacja izolacyjności termicznej przegród, zastosowanie niskoenergetycznych źródeł światła oraz w drodze odpowiedniego doboru materiałów. W ramach nowo realizowanego przedsięwzięcia Spółki - osiedle „Mierzeja Wiślana” - zastosowano panele fotowoltaiczne obniżające koszty energii części wspólnych, energooszczędne oświetlenie LED, potrójne szyby, możliwość montażu ładowarek dla pojazdów elektrycznych, zbiorniki retencyjne pozwalające wykorzystać wody opadowe do podlewania terenów zielonych, „zielone dachy" poprawiające sposób zagospodarowania wód opadowych, instalacje typu smarthome, pozwalające m.in. oszczędzać ciepło i prąd.

Realizując cel dywersyfikacji geograficznej działalności deweloperskiej, Spółka nabyła grunt w centrum Zabrza, na którym zrealizowane zostanie zadanie inwestycyjne obejmujące 100 lokali mieszkalnych – planowane zakończenie budowy - wrzesień 2024 r. Z kolei w celu zapewnienia zróżnicowanej oferty w działalności deweloperskiej poprzez poszerzenie działalności o zakres budownictwa jednorodzinnego, Spółka proceduje uzyskanie pozwolenia na budowę tego typu budynków w Krakowie, na części posiadanego terenu w rejonie ul. Albatrosów.

Dodatkowo, w wykonaniu założeń strategicznych, Spółka zwiększa skalę działalności w obszarze najmu komercyjnego obiektów budowlanych, lokali i innych powierzchni użytkowych, wskutek czego działalność w tym obszarze została wydzielona do odrębnego segmentu operacyjnego – Segmentu najmu. Zawarte umowy najmu/dzierżawy obejmują 20,3 tys. m2 powierzchni magazynów i warsztatów, 3,9 tys. m2 powierzchni biurowych i lokali oraz 19,5 tys. m2 powierzchni placów. W 2022 roku Spółka dokonała zakupu nowych nieruchomości przeznaczonych w całości na cele najmu oraz zakończyła budowę i oddała do użytkowania dwa budynki usługowe o łącznej powierzchni około 1000 m2, których powierzchnie również zostały oddane w najem.

Wskaźnik dynamiki sprzedaży produktów Frapol na rynku HVAC w stosunku do wartości tego wskaźika w roku 2021 utrzymywał się na bardzo zbliżonym poziomie, i wyniósł 116%; wzrósł natomiast wskaźnik  udziału przychodów ze sprzedaży urządzeń wentylacyjnych Frapol o najniższym oferowanym jednostkowym zużyciu energii, przeznaczonych do budynków mieszkalnych w przychodach ze sprzedaży urządzeń wentylacyjnych Frapol przeznaczonych do tego typu budynków ogółem. Dalszy wzrost wskaźnika przychodów ze sprzedaży urządzeń o najniższym JZE wynika ze stałego wzrostu świadomości nabywców w zakresie wyboru urządzeń energooszczędnych i ekologicznych, ciągłego poszerzania oferty Frapol w tej grupie urządzeń oraz zwiększenia ich innowacyjności i atrakcyjności dla potencjalnych nabywców.

 

Ryzyka i szanse związane ze zmianami klimatu

Ryzyko

Szansa

Ryzyko przejścia:

- ryzyko prawne i regulacyjne - ryzyko związane z dostosowaniem działalności do zmian przepisów prawa dotyczących przeciwdziałania globalnym zmianom klimatu, w tym wymogów przepisów prawa UE odnoszących się do kwalifikacji działalności jako zrównoważonej środowiskowo;

- ryzyko technologiczne – ryzyko wzrostu wymagań dotyczących energochłonności lub wydajności oferowanych produktów, konieczności inwestycji w nowe technologie);

- ryzyko rynkowe – ryzyko wzrostu cen energii, paliw i materiałów oraz ryzyko wynikające ze zmieniających się oczekiwań i zachowań konsumentów.

 

- rozwój nowych produktów i usług Frapol, w związku ze zwiększeniem zapotrzebowania rynkowego na urządzenia odzyskujące energię cieplną z budynków, urządzenia wytwarzające energię ze źródeł odnawialnych, urządzenia oczyszczające powietrze w budynkach oraz na systemy sterujące wykorzystywaniem i odzyskiem energii cieplnej w budynkach;

- wypełnienie portfela zleceń w segmencie budowlano-montażowym i produkcji lekkiej w związku z dofinansowaniem z funduszy strukturalnych UE projektów służących ochronie lub poprawie stanu środowiska, w wyniku konieczności dostosowania emisji szkodliwych pyłów i gazów do atmosfery przez elektrownie i elektrociepłownie do norm obowiązujących w UE i państwach członkowskich, w celu przeciwdziałania niekorzystnym zmianom klimatu;

- rozwój działalności deweloperskiej w wyniku wzrostu świadomości społeczeństwa    i potrzeby zamieszkania w zrównoważonym środowiskowo budynku.

 

 Grupa Kapitałowa zarządza wyżej opisanymi ryzykami w szczególności poprzez następujące działania:

 • ograniczanie zużycia energii elektrycznej w produkcji, głównie w elektrycznych urządzeniach do obróbki metalu, poprzez bieżącą kontrolę stanu technicznego urządzeń, na podstawie harmonogramów napraw i remontów oraz planowanie procesu technologicznego tj. produkcję elementów na urządzeniach o najlepszych wskaźnikach efektywności;
 • monitorowanie przebiegów oraz wartości spalania floty samochodowej użytkowanej w Grupie, a także odpowiednie planowanie transportu;
 • monitoring oraz kontrola procesu spalania gazu ziemnego w kotłowniach na potrzeby centralnego ogrzewania poprzez dedykowane oprogramowanie, utrzymywanie wysokiej sprawności kotłów i całego systemu ogrzewania oraz bieżącą konserwację;
 • sukcesywna wymiana oświetlenia w pomieszczeniach biurowych, na oświetlenie energooszczędne typu LED;
 • prowadzenie szeregu badań nad rozwiązaniami zwiększającymi energooszczędność produktów Frapol, a także dostosowującymi je do wymagań klientów. Efektem prac badawczych jest opracowanie wielu innowacyjnych rozwiązań w zakresie wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych;
 • monitorowanie oczekiwań społecznych i zwiększanie zakresu uwzględnianych na etapie projektowania osiedli mieszkaniowych bezpiecznych, przyjaznych środowisku, nowych technologii i proekologicznych rozwiązań, pozwalających między innymi zmniejszyć energochłonność budynków w fazie użytkowania (w tym wdrożenie mikrogeneracji energii (od 2022 r.), optymalizacja izolacyjności termicznej przegród, zastosowanie niskoenergetycznych źródeł światła);
 • stopniowe ograniczanie zaangażowania w segmencie budowlano-montażowym w projekty, które mogą zostać zakwalifikowane jako niezrównoważone środowiskowo (jednym z celów strategicznych Grupy jest doprowadzenie do roku 2024 do całkowitej rezygnacji z uczestnictwa w budowie nowych jednostek przemysłu energetycznego opartych na węglu);
 • dodatkowo, zgodnie z przyjętą strategią Grupy Kapitałowej na lata 2022 – 2024, w Grupie Kapitałowej zostanie powołany Zespół ds. Zrównoważonego Rozwoju, którego zadaniem będzie między innymi monitoring i analiza ryzyk klimatycznych oraz udział w zarządzaniu nimi, a także identyfikacja nowych.

Z drugiej strony, dążenie w Europie do przejścia na bezpieczną, neutralną dla klimatu i bardziej zasobooszczędną gospodarkę, w tym wnoszącą istotny wkład w ochronę środowiska przed zanieczyszczeniem, a co za tym idzie m.in. konieczność dostosowania emisji szkodliwych gazów do atmosfery wraz z dofinansowaniem z funduszy strukturalnych UE projektów mających na celu łagodzenie zmian klimatu i poprawę stanu środowiska, Grupa Kapitałowa postrzega jako szansę w kontekście wypełnienia portfela zleceń w segmencie budowlano-montażowym i produkcji lekkiej. Nadto wzrost świadomości klimatycznej społeczeństwa i związana z tym zmiana modelu oczekiwań rynkowych, stanowi szansę dla rozwoju nowych produktów i usług Frapol, wynikającego ze zwiększenia zapotrzebowania na urządzenia odzyskujące energię cieplną z budynków, urządzenia wytwarzające energię ze źródeł odnawialnych, urządzenia oczyszczające powietrze w budynkach oraz na systemy sterujące wykorzystywaniem i odzyskiem energii cieplnej w budynkach.

W trakcie analizy spółki Grupy zidentyfikowały nadto ryzyko fizyczne, które w przyszłości może oddziaływać na ich działalność, a mianowicie wpływ na proces budowlano-montażowy zjawisk pogodowych związanych ze zmianami klimatycznymi, takich jak gwałtowne burze lub podmuchy wiatru, intensywne opady, czy temperatura powietrza uniemożliwiająca roboty. Niemniej, z uwagi na ich przejściowy i miejscowy charakter oraz fakt, iż obecnie nie doszło z wyżej wymienionych przyczyn do odczuwalnych utrudnień w realizacji prac, ryzyko powyższe nie zostało uznane za istotne, co jednak może ulec zmianie wraz z nasilaniem się tych zjawisk i wydłużaniem okresu ich trwania.

Grupa Kapitałowa wywiera wpływ na środowisko w obszarze działalności operacyjnej oraz na etapie użytkowania wykonanych przez nią obiektów, instalacji, urządzeń.

Pomimo zakłóceń w fazie realizacji, związanych z procesem produkcyjnym i budowlanym, działalność Grupy również przyczynia się do poprawy stanu środowiska. Wykonywane przez Instal Kraków zamówienia w gospodarce wodno-ściekowej i energetyce przyczyniają się do poprawy warunków środowiska przyrodniczego i rozwoju sektora energetycznego w zakresie związanym z ograniczeniem zużycia nieefektywnych źródeł energii przez mniejszych odbiorców oraz neutralizowaniem części szkodliwej emisji do atmosfery (odazotowanie i odsiarczanie spalin, modernizacje elektrofiltrów). Spółka w swoim dorobku posiada bardzo dużą ilość zrealizowanych zamówień, mających znaczący, pozytywny wpływ na środowisko, jego ochronę oraz poprawę jego stanu, takich jak:

 • instalacje odsiarczania spalin w elektrowniach,
 • instalacje odazotowania spalin w elektrowniach,
 • budowa nowych i modernizacja starych oczyszczalni ścieków, w oparciu o nowoczesne technologie oczyszczania ścieków,
 • budowa nowych i modernizacja dotychczas użytkowanych stacji uzdatniania wody.

Frapol szeroko angażuje się w termomodernizacje budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych, przyczyniając się do zmniejszenia energochłonności tych budynków, a tym samym ich negatywnego wpływu na środowisko.

 

Wskaźnik równości wynagrodzeń w Grupie Kapitałowej (stosunek przeciętnego wynagrodzenia brutto kobiet do przeciętnego wynagrodzenia brutto mężczyzn, w poszczególnych kategoriach stanowisk)

 

Stosunek wynagrodzenia kobiet do mężczyzn**

2021

2022

Rynek polski

Zarząd

84%

135%

Stanowiska dyrektorskie

104%

92%

Stanowiska kierownicze

81%

80%

Stanowiska nierobotnicze

73%

64%

Stanowiska robotnicze

79%

79%

Rynek zagraniczny*

Stanowiska dyrektorskie

73%

73%

Stanowiska nierobotnicze

69%

57%

*W danych pominięto kategorie, w których brak pracowników obu płci.

**Wskaźnik wyliczono zgodnie z Zasadami Metodycznymi Statystyki Rynku Pracy i Wynagrodzeń Głównego Urzędu Statystycznego; do wartości wynagrodzeń nie wliczono m.in. wypłat tytułem zasiłków chorobowych, odpraw pośmiertnych, ryczałtów pieniężnych za używanie do celów służbowych samochodów niebędących własnością pracodawcy.

 

Zaprezentowane dane podano wyłącznie w odniesieniu do rodzaju stanowisk, bez ich wartościowania pod kątem rodzaju świadczonej pracy, wymaganej wiedzy, rangi problemów do rozwiązania, czy zakresu odpowiedzialności, które stanowią obiektywne kryteria pozwalające na różnicowanie wynagrodzenia w poszczególnych kategoriach stanowisk. Grupa dąży do zapewnienia pracownikom równej płacy za równą pracę, poprzez zwalczanie dyskryminacji, przestrzeganie i doskonalenie wewnętrznych regulacji w tym obszarze, zapobieganie lub ewentualną likwidację nierówności wynagrodzeń pomiędzy kobietami a mężczyznami, zaangażowanie pracowników w działania wspierające równość w zatrudnieniu oraz utrzymanie mechanizmów umożliwiających dokonywanie sygnalizacji naruszeń. Obowiązujące w Grupie polityki i związane z nimi procedury stanowią narzędzie zapobiegania zjawisku nieuzasadnionych nierówności płacowych pomiędzy kobietami i mężczyznami. Grupa Kapitałowa zapewni wyrównanie ewentualnych nierówności płacowych między kobietami a mężczyznami, wynikających z przyczyn innych niż wartościowanie pod kątem rodzaju świadczonej pracy w przeciągu kilku lat. 

Historia

Działalność krajowa

Początki organizacyjne Spółki sięgają marca 1950 r., kiedy do życia powołane zostało Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych nr 2. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu załogi już od pierwszych lat osiągało ono znaczące sukcesy, realizując z powodzeniem otrzymane zadania. Początkowo Przedsiębiorstwo uczestniczyło w realizacji zadań na terenie ówczesnych województw: krakowskiego i rzeszowskiego. W roli współwykonawcy brało udział w budowie i rozbudowie licznych obiektów, w szczególności: Huty Zawiercie, Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Rzeszowie i Mielcu, Zakładów Chemicznych w Oświęcimiu, Zakładów Azotowych w Tarnowie, Huty Aluminium w Skawinie, Huty Stalowa Wola, Elektrowni Siersza oraz Elektrowni Skawina. Przedsiębiorstwo poważnie angażowało się w prace na rzecz Krakowa. W latach sześćdziesiątych XX wieku było głównym realizatorem Programu Ciepłowniczego i jako Generalny Wykonawca prowadziło budowę sieci magistrali c.o., doprowadzających ciepło do poszczególnych dzielnic miasta z Elektrociepłowni w Łęgu. Dobra passa zapoczątkowana w poprzednich okresach była kontynuowana przez kolejne dekady. Przedsiębiorstwo sukcesywnie powiększało zasięg terytorialny, podnosząc jednocześnie wartość swojej produkcji. W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku Przedsiębiorstwo obejmowało swoją działalnością ówczesne województwa: tarnowskie, nowosądeckie, bielskie, katowickie, tarnobrzeskie i częściowo kieleckie. Wśród szczególnie ważnych realizacji tego okresu wymienić należy uczestnictwo w budowie Ujęcia Wody Pitnej dla Miasta Krakowa na Rabie, Huty Katowice, Elektrowni Połaniec, Oczyszczalni Ścieków w Tarnowie oraz Kombinatu Wodociągowego w Goczałkowicach II. Wraz z upływem lat Spółka wyraźnie umacniała swoją pozycję rynkową, powiększając udziały w budownictwie mieszkaniowym (budując magistrale, kotłownie, wymiennikownie), komunalnym (budując oczyszczalnie ścieków) oraz służbie zdrowia (budując szpitale). W międzyczasie Spółka zaangażowała się również w ogólnopolską akcję ratowania bezcennych zabytków Krakowa, biorąc udział w odnawianiu obiektów takich, jak Wierzynek czy Dom Polonii. Przełomowym momentem dla działalności Firmy była decyzja o przekształceniu w spółkę akcyjną. Od 28 kwietnia 1999 r. Instal Kraków S.A. notowany jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Działalność zagraniczna


Działalność prowadzona na budowach zagranicznych stanowi odrębną kartę w historii Spółki. Została ona zapoczątkowana w 1967 r. inwestycją w Zjednoczonej Republice Arabskiej. Od tamtej pory Firma partycypowała w wielu inwestycjach zarówno na rynku europejskim, jak również azjatyckim i afrykańskim. Na szczególną uwagę zasługują:

 • wykonanie rurociągów i urządzeń rafinerii w Kongu i Mauretanii,
 • wykonanie konstrukcji stalowych i pompowni w Iraku,
 • wykonanie bazy paliwowej w Jordanii,
 • wykonanie rurociągów technologicznych dla rafinerii i mleczarni w Algierii,
 • wykonanie przepompowni w Zjednoczonych Emiratach Arabskich,
 • wykonanie instalacji odzysku toluenu w Szwecji,
 • wykonanie instalacji oczyszczalni ścieków w Kuwejcie.

Spośród wszystkich rynków, które stanowiły obszar działalności zagranicznej Firmy, kluczowym stał się rynek niemiecki. Od 1971 r. Firma sukcesywnie rozwijała i poszerzała zakres świadczonych tam usług. W 1992 r. utworzony został samodzielny oddział z siedzibą w Berlinie (obecnie w Moers), którego zadaniem jest kontynuowanie najlepszych tradycji Firmy.

Akcjonariat

Struktura akcjonariatu Instal Kraków S.A., stan na dzień 21.07.2023 roku.

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale
zakładowym
Liczba głosów
na WZA
Udział w głosach
na WZA

Piotr Juszczyk

710 849 9,76% 3 509 049 30,08%

Juroszek Holding Sp. z o.o.

2 075 884 28,49% 2 075 884 17,79%

Esaliens

1 168 096 16,03% 1 168 096 10,01%

Porozumienie akcjonariuszy:

a. małżeństwa Raimondo Eggink i Elżbiety Kozłowskiej,
b. małżeństwa Krzysztofa Grzegorka i Katarzyny Wrony-Grzegorek,
c. małżeństwa Luby i Dariusza Karwanów,
d. małżeństwa Bożeny i Andrzeja Kosińskich,
e. małżeństwa Magdaleny i Witolda Kowalczuków,
f. Tomasza Kucharczyka,
g. Petre Manzelova z córką Emilią Żmudzin-Manzelov,
h. Iwony Religi,
i. Valkana Vitekova,
j. Dukat Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Rybiu (zarejestrowanej pod numerem KRS 0000133288),
k. Sungai PE Holdings Ltd z siedzibą w Larnace (zarejestrowanej na Cyprze pod numerem HE 326141)

601 011 8,25% 601 011 5,15%

Suma

4 555 840 62,53% 7 354 040 63,03%

Pozostali

2 729 660 37,47% 4 312 860 36,97%

Łącznie

7 285 500 100,00% 11 666 900 100,00%
Serie akcji Liczba akcji Udział w kapitale
zakładowym
Liczba głosów
na WZA
Udział w głosach
na WZA
Akcje imienne założycielskie serii A, uprzywilejowane           5 głosów na akcję 1 095 350 15,03% 5 476 750 46,94%
Akcje imienne serii A, akcje zwykłe na okaziciela serii B, C i D oraz akcje powstałe po konwersji akcji imiennych serii A - będące przedmiotem obrotu giełdowego 6 190 150 84,97% 6 190 150 53,06%

Łącznie

7 285 500 100,00% 11 666 900 100,00%

ORGANY

Zarząd

Piotr Juszczyk - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny


Wykształcenie i kwalifikacje:
Akademia Rolnicza w Krakowie – Wydział Melioracji Wodnych, specjalizacja Budownictwo Wodne, mgr inż.

Przebieg kariery zawodowej, w tym zajmowane wcześniej stanowiska:

 • 30.05.1998 – obecnie Instal Kraków S.A. – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny 1992 – 1998 Instal Kraków Sp. z o.o. – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny 1991 – 1992 PIP Instal Kraków – Dyrektor
 • 1990 – 1991 PIP Instal Kraków - Kierownik
 • 1989 – 1990 Instal Kraków – Główny Specjalista ds. Realizacji Produkcji 1985 – 1989 Instal Kraków – Inżynier Projektu, Kuwejt
 • 1982 – 1985 Instal Kraków - Główny Specjalista ds. Realizacji Produkcji 1981 – 1982 Instal Kraków – Montaż Rafinerii Ropy Naftowej w Algierii 1980 – 1981 Instal Kraków - Główny Specjalista ds. Realizacji Produkcji 1978 – 1980 Instal Kraków – Kierownik Zarządu Robót Kraków
 • 1976 – 1978 Instal Kraków – Szef Montażu Rafinerii Ropy Naftowej. Mauretania 1972 – 1976 Instal Kraków – Kierownik Grupy Robót
 • 1970 – 1972 Instal Kraków – Inżynier budowy

Kwalifikacje:
Cztery semestry Kadry Rezerwowej (Dyrektorskiej) – dawne Ministerstwo Budownictwa

Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Instal Kraków S.A., z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy uczestniczy Pan/Pani w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Przewodniczący Rady Nadzorczej Frapol Sp. z o.o., działalność nie jest konkurencyjna, spółka z Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A.
Przewodniczący Rady Nadzorczej Biprowumet Sp. z o.o., działalność nie jest konkurencyjna, spółka z Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A.

Informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 

Małgorzata Kozioł - Członek Zarządu, Dyrektor Pionu Prawnego

 

Wykształcenie i kwalifikacje:

- wykształcenie wyższe prawnicze: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Wydział Prawa i Administracji, kierunek studiów – prawo, tytuł magistra prawa,

- tytuł radcy prawnego: aplikacja radcowska w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie,

- studia podyplomowe: Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie, kierunek studiów - Integracja Europejska - Fundusze Unijne,

- studia podyplomowe: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, kierunek studiów - Rachunkowość i podatki dla zawodów prawniczych.

Przebieg kariery zawodowej, w tym zajmowane wcześniej stanowiska:

 • 2018 – obecnie - Instal Kraków S.A.: Członek Zarządu, Dyrektor Pionu Prawnego,
 • 2014 – 2018 - Instal Kraków S.A.: Prokurent,
 • 2013 – 2018 - Instal Kraków S.A.: Dyrektor Działu Prawnego,
 • 2010 - 2013 - Instal Kraków S.A.: Zastępca Kierownika Działu Prawnego,
 • 2004 - 2010 -  Instal Kraków S.A.:  Specjalista ds. umów,
 • 2000 - 2001 - Instal Kraków S.A.:  stażysta, następnie inspektor i specjalista w Dziale Umów.

Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Instal Kraków S.A. („Spółka”), z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w Spółce, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu:

Członek Rady Nadzorczej Frapol Sp. z o.o., działalność nie jest konkurencyjna, spółka z Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. 

Informacje o wpisie zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS:

Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Rafał Rajtar - Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy


Wykształcenie i kwalifikacje:
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Zarządzania - magister inżynier
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Rachunkowość i Finanse - studia podyplomowe

Przebieg kariery zawodowej, w tym zajmowane wcześniej stanowiska:

 • 2001 - obecnie Instal Kraków S.A. - Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy 
 • 2000 - 2001 Instal Kraków S.A. - Dyrektor Finansowy, Prokurent 
 • 1998 - 2000 Bank Przemysłowo - Handlowy S.A. - Specjalista, Główny Specjalista 
 • 1998   Agencja Informacyjna Penetrator Sp. z o.o. - Zastępca Naczelnika Wydziału ekonomiczno-prawnego 
 • 1994 - 1998 Dom Maklerski Penetrator S.A. - Kierownik Działu Serwisu Informacyjnego, Zastępca Naczelnika Wydziału Emisji 

Kwalifikacje:
Certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia rachunkowości nadany przez Ministra Finansów
Uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa nadane przez Ministra Skarbu

Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Instal Kraków S.A., z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy uczestniczy Pan/Pani w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Przewodniczący Rady Nadzorczej BTH Instalacje Sp. z o.o., działalność nie jest konkurencyjna, spółka z Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A.
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Frapol Sp. z o.o., działalność nie jest konkurencyjna, spółka z Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. 

Informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 

Prokurenci

Renata Motyka - Prokurent Spółki

Michał Radwański - Prokurent Spółki

Andrzej Strojny - Prokurent Spółki

Rada Nadzorcza

Mariusz Andrzejewski

Wykształcenie

Ukończył trzy fakultety: automatykę i robotykę (AGH, 1995, specjalność: sztuczna inteligencja), rachunkowość (Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1996, Wydział Zarządzania), informatyka (AGH, 1997, Wydział EAiE).

2001 – doktor nauk ekonomicznych, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Wydział Ekonomii, tytuł rozprawy doktorskiej: „Wymagania w zakresie ujawniania informacji przez spółki giełdowe w Polsce na tle rozwiązań światowych”.

Posiada stopień naukowy dra hab. nauk ekonomicznych w dyscyplinie: ekonomia.

Przebieg Kariery zawodowej:

Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, pełni funkcję Dziekana Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa, jest także kierownikiem Katedry Rachunkowości Finansowej.

Od 2013 roku pracuje także na stanowisku prof. nadzw. w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie.

Praca w radach nadzorczych:

 od 06/2017 - nadal – Członek Rady Nadzorczej PKO BP S.A. (członek komitetu audytu i komitetu ds. ryzyka),

od 02/2016 – nadal – Przewodniczący Rady Nadzorczej PKP PLK S.A. (członek komitetu audytu),

01/2016 – nadal -  Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Tauron Sprzedaż Sp. z o. o.

Kwalifikacje:

1998 - Ministerstwo Skarbu Państwa – dyplom poświadczający złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminów dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa przed Komisją Egzaminacyjną,

2005 - Dyplom Biegłego Rewidenta nr 10496.

Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Instal Kraków S.A., z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy uczestniczy Pan w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Mariusz Andrzejewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Mariusz Andrzejewski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Wojciech Heydel

Wykształcenie

Absolwent Politechniki Śląskiej w 1985 r., na wydziale Transportu Samochodowego, specjalizacja: silniki spalinowe.

Ukończył Executive Program na University of Michigan – USA.

Przebieg Kariery zawodowej:

2019 - aktualnie członek Rad Nadzorczych Instal Kraków S.A. i OT Logistics S.A.

2012 – 2018 Prezes Zarządu Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.,

2010 – 2012 Prezes Zarządu Ruch S.A.,

2004 – 2008 Wiceprezes oraz Prezes Zarządu PKN ORLEN S.A.

1990 – 2004 praca w BP na różnych stanowiskach zarządczych, w tym 4 lata w centrali koncernu w Londynie, a także 4 lata jako Prezes BP POLSKA.

1985 – 1990 praca naukowa w Instytucie Technologii Nafty (dzisiejszy Instytut Nafty i Gazu) w Krakowie.

Kwalifikacje:

Były członek wielu Rad Nadzorczych w Polsce i za granicą w tym miedzy innymi : BP Gaz, Orlen Gaz, Orlen Deutschland AG, Orlen Oil, Unipetrol Rafinerie, Możejki Nafta, Equus S.A, Polkomtel S.A., Rawlplug S.A, Elektrotim S.A.

Za najistotniejsze zawodowe osiągnięcia uważa zarządzanie największą polską spółką – PKN Orlen oraz kilkunastoletnie doświadczenie w BP, gdzie jako pierwszy pracownik zatrudniony przez koncern w Polsce, uczestniczył w tworzeniu struktur organizacji oraz zarządzał tym największym zagranicznym podmiotem paliwowym .

Prywatnie: żonaty, dwóch dorosłych synów. Zainteresowania: turystyka, narciarstwo, tenis, muzyka poważna.

Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Instal Kraków S.A., z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy uczestniczy Pan w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Wojciech Heydel nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Instal Kraków S.A. w żadnej formie wymienionej w art. 380 §1 ksh.

Informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Wojciech Heydel nie jest w wpisany Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Seweryn Kubicki

Jest absolwentem Zarządzania i Marketingu Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach oraz studiów podyplomowych Executive MBA w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ukończył zakończony egzaminem kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w spółkach polskich, koncernach międzynarodowych oraz funduszach typu private equity. Zakres odpowiedzialności związany był z zarządzaniem strategicznym, transakcjami fuzji i przejęć, integracji i restrukturyzacji, zarządzaniem ryzykiem finansowym oraz nadzorem korporacyjnym.

 

Przebieg pracy zawodowej i zajmowane stanowiska:

- Członek Zarządu w PROFI Sp. z o.o. (2017 – obecnie)

- Prezes Zarządu MAC S.A. (2013 – 2016)

- Członek Zarządu  TRAKT S.A. (2011 – 2013)

- Dyrektor Wsparcia Sprzedaży CERSANIT S.A. (2009 – 2011)

- Dyrektor ds. Zarządzania Wartością firmy i Kontrolingu CERSANIT S.A. (2008 – 2009)

- Członek Zarządu KOLPORTER SERVICE Sp. z o.o. (2005 – 2007)

 

Od czerwca 2018 roku Seweryn Kubicki jest niezależnym członkiem rady nadzorczej Ferro S.A.

Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Instal Kraków S.A., z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy uczestniczy Pan w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Seweryn Kubicki nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Instal Kraków S.A. jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Seweryn Kubicki nie jest w wpisany Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Jacek Motyka

Wykształcenie:

Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej, Budownictwo Sanitarne-zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów- magister inżynier

Przebieg kariery zawodowej:

Od 2018 - emerytura

2014 - 2018 El-decor – Dyrektor ds. Sprzedaży

2011 - 2014 CMN HART Sp. J – Dyrektor ds. Sprzedaży

2002 – 2010 Instal Kraków – Z-ca Dyr. d/s Marketingu

1992 – 2002 Instal Kraków – Kierownik Zarządu Robót

1988 – 1992 Instal Kraków – Z-ca Kierownika Zarządu Robót ds. technicznych

1985 – 1988 Instal Kraków – Kierownik zespołu budów

1983 – 1985 Instal Kraków – Starszy mistrz budowy

1981 – 1983 Instal Kraków – Kierownik obiektu

1979 – 1981 Instal Kraków – Starszy mistrz budowy

1978 – 1979 Instal Kraków – Inspektor w dziale projektów i organizacji robót

Kwalifikacje:

Ukończone Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu – Zarządzanie Firmą.

Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Instal Kraków S.A., z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy uczestniczy Pan w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Działalność firmy w której jestem zatrudniony nie jest konkurencyjna w stosunku do Instal Kraków S.A. Nie uczestniczę w żadnych organach spółek konkurencyjnych do Instal Kraków S.A.

Informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Nie jestem wpisany do Rejestru Dłużników.

Informacja o spełnianiu kryteriów niezależności
Pan Jacek Motyka nie spełnia kryteriów niezależności Członka Rady Nadzorczej Instal Kraków S.A. wskazanych w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 25 lutego 2005 roku. 

Grzegorz Pilch

Wykształcenie:

1989 – 1995       Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Wydział zarządzania, specjalizacja: rachunkowość

Doświadczenie zawodowe:

10.2009 – 06.2020   Prezes Zarządu VRG SA

07.2008 – 10.2009   Wiceprezes Zarządu Vistula Group SA

03.2001 – 07.2008   Dyrektor Zarządzający, Wiceprezes Zarządu  Alma Market SA

05.1999 – 03.2001   Dyrektor Operacyjny, Członek Zarządu Alma Market SA

09.1993 – 05.1999    Kolejno na stanowiskach od asystenta maklera, maklera, kierownika działu operacyjnego do zastępcy dyrektora Biura Maklerskiego DM Penetrator SA

Dodatkowe kwalifikacje:

Instal Kraków SA - członek Rady Nadzorczej

Kancelaria MEDIUS SA – członek Rady Nadzorczej

W.KRUK SA - członek Rady Nadzorczej w latach 2014 – 06.2020

DCG SA - członek Rady Nadzorczej w latach 2008 – 02.2020

Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Instal Kraków S.A., z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy uczestniczy Pan w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Grzegorz Pilch nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Instal Kraków S.A. jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Grzegorz Pilch nie jest w wpisany Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Skład Komitetu Audytu

Mariusz Andrzejewski - Przewodniczący Komitetu Audytu

Wojciech Heydel - Członek Komitetu Audytu

Jacek Motyka - Członek Komitetu Audytu

 

Nagrody i wyróżnienia

Certyfikat Rzetelna Firma

Firma Instal Kraków S.A. spełnia warunki programu Rzetelna Firma nieprzerwanie od 2009 roku.

Certyfikat Rzetelności

Gazele Biznesu

Instal Kraków S.A. został laureatem Rankingu GAZELE BIZNESU 2009

"Gazela to firma małej lub średniej wielkości, która dzięki niezwykle dynamicznemu rozwojowi doskonale daje sobie radę wśród nawet znacznie większych konkurentów."
Autorem rankingu jest wywiadownia gospodarcza Coface Poland, która jest odpowiedzialna za weryfikację danych finansowych zgłoszonych przedsiębiorstw. 

Diament Miesięcznika Forbes

Instal Kraków S.A. laureatem DIAMENTÓW MIESIĘCZNIKA FORBES

"Na liście Diamentów znalazły się przedsiębiorstwa, które osiągnęły największy przeciętny roczny wzrost wartości. Oceniane były na podstawie sprawozdań finansowych złożonych do KRS. Dodatkowo została sprawdzona geneza wyniku laureatów w celu wyeliminowania przedsiębiorstw, w których skokowy wzrost wartości był efektem jednorazowych zdarzeń nadzwyczajnych."

Lider Wiarygodności Creditreform

Instal Kraków S.A. został wyróżniony w Rankingu "Liderzy Wiarygodności". Sytuacja płatnicza Spółki została uznana jako "znakomita". Ranking został opracowany przez międzynarodową wywiadownię gospodarczą Creditreform, a patronat prasowy nad rankingiem objęła "Gazeta Finansowa".

Lider Wiarygodności Creditreform

Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A.