Członkostwo w SEG

Instal Kraków S.A. należy do
Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych
w charakterze członka wspierającego.

Działalność

Instal Kraków S.A. skupia swoją działalność w branży budowlanej. Do segmentów operacyjnych Spółki zalicza się:

 • działalność budowlano-montażową
 • produkcję przemysłową
 • działalność deweloperską
 • działalność zagraniczną
 • usługi produkcyjne

 

Instal Kraków S.A. wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Instal Kraków. Pełni w niej funkcję jednostki dominującej. 
Do Grupy przynależy również:
Frapol Sp. z o.o.
(podmiot zależny)
Frapol

 

Misja Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A.

Misją Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. (Grupa Kapitałowa; Grupa) jest realizacja inwestycji budowlanych, w tym przedsięwzięć deweloperskich oraz produkcja instalacji wentylacji i klimatyzacji, przy wykorzystaniu zaawansowanych technologii, które będą przyjazne dla środowiska naturalnego oraz w sposób zapewniający wysoką jakość, bezpieczeństwo, komfort użytkowania i satysfakcję klientów, z poszanowaniem praw i interesów wszystkich grup interesariuszy.

Swoją wizję działalności Grupa określa poprzez konsekwentne budowanie wizerunku partnera godnego zaufania, budzącego zadowolenie ze współpracy, charakteryzującego się zrównoważonym rozwojem, systematycznie i planowo dbającego o środowisko oraz troszczącego się o bezpieczeństwo pracy i życia ludzi.

Strategia rozwoju Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A.

Strategia Grupy znajduje wyraz we wdrożonych politykach i procedurach oraz w efektach działalności, w tym efektach finansowych, które uwzględniane są zarówno z perspektywy własnej, jak i wszystkich grup interesariuszy. Obok prostych, zmierzonych celów, Grupa Kapitałowa formułuje zamierzenia koncentrujące się między innymi na wzroście, w tym w szczególności wzroście wartości dla akcjonariuszy, doskonaleniu, ulepszaniu oraz zwiększaniu udziału w rynku. Cele zdefiniowane w oparciu o strategię zbudowaną w taki sposób pozwalają na elastyczność w zakresie zarządzania i formułowania oczekiwań wobec pracowników, a jednocześnie stwarzają warunki do kwantyfikacji działań operacyjnych oraz obiektywnego pomiaru stopnia realizacji działań rozwojowych.

Strategia Grupy Kapitałowej związana jest z kontynuacją działalności w sektorze budownictwa (na rynku krajowym i zagranicznym), w tym w branży deweloperskiej i HVAC, z uwzględnieniem równoległego rozwoju poszczególnych segmentów operacyjnych, który jest istotnym czynnikiem, umożliwiającym stabilny rozwój całej Grupy, w perspektywie zarówno krótko- jak i długoterminowej, jak również aspektów społecznej odpowiedzialności. Strategia ta uwzględnia zrównoważony rozwój i obejmuje następujące cele:

 1. zwiększenie udziału w mieszkaniowym rynku deweloperskim;
 2. zwiększenie skali działalności w obszarze najmu komercyjnego obiektów budowlanych, lokali i innych powierzchni użytkowych, w tym poprzez poszerzenie działalności o budowę we własnym zakresie i sprzedaż lub budowę i najem nieruchomości komercyjnych;
 3. udział, jako generalny wykonawca, w inwestycjach w gospodarkę wodno-ściekową, współfinansowanych ze środków UE, przyznawanych w ramach odpowiednich Programów Operacyjnych, w tym w szczególności w zakresie poprawy jakości i ograniczenia strat wody oraz oczyszczania ścieków;
 4. udział w procesie krajowej transformacji energetycznej, jako generalny wykonawca inwestycji związanych z budową i modernizacją sektora energetycznego (elektrowni, elektrociepłowni) oraz innych nowoczesnych instalacji przemysłowych, mających na celu między innymi zmniejszenie szkodliwego wpływu przedsiębiorstw na klimat, środowisko lub zdrowie ludzi;
 5. zwiększenie udziału Frapol sp. z o.o. (Frapol) w krajowym rynku sprzedaży urządzeń oraz instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
 6. redukcja negatywnego wpływu na środowisko i zmiany klimatu;
 7. utrzymanie kadry o kluczowych kompetencjach, to jest wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników, zapewniających możliwość realizacji celów.

Elementami strategii Grupy Kapitałowej, z którą zintegrowane są zagadnienia ESG, są cele szczegółowe:

 • zapewnienie zróżnicowanej oferty w działalności deweloperskiej, w szczególności poprzez realizację co najmniej dwóch zadań inwestycyjnych równocześnie oraz poszerzenie działalności o zakres budownictwa jednorodzinnego;
 • dywersyfikacja geograficzna działalności deweloperskiej – do 2024 r. rozszerzenie obszaru działalności na co najmniej jedno inne miasto niż Kraków;
 • redukowanie śladu węglowego netto w cyklu życia budynków realizowanych w ramach inwestycji deweloperskich Spółki, w szczególności w drodze zwiększenia wykorzystania bezpiecznych, przyjaznych środowisku, nowych technologii i proekologicznych rozwiązań, pozwalających między innymi zmniejszyć energochłonność budynków w fazie użytkowania (w tym wdrożenie mikrogeneracji energii, optymalizacja izolacyjności termicznej przegród, zastosowanie niskoenergetycznych źródeł światła) oraz w drodze odpowiedniego doboru materiałów – od 2022 r. każda nowo projektowana inwestycja mieszkaniowa z urządzeniami wytwarzającymi energię (np. zastosowanie fotowoltaiki), oświetleniem LEDowym, potrójnymi szybami, możliwością montażu ładowarek dla pojazdów elektrycznych w obiektach wielorodzinnych;
 • wzrost zaangażowania Frapol w termomodernizacje budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem urządzeń wchodzących w skład sytemu umożliwiającego dużym obiektom użytkowym spełnienie wymagań definicji budynków o niemal zerowym zapotrzebowaniu na energię, to jest komponentów będących efektem zrealizowanego przez Frapol projektu badawczo-rozwojowego pod nazwą: „Opracowanie zintegrowanego systemu umożliwiającego precyzyjną kontrolę mikroklimatu w dużych obiektach użytkowych w celu spełnienia wymagań dotyczących budynków o niemal zerowym zapotrzebowaniu na energię (nZEB)”;
 • prowadzenie badań nad unowocześnieniem i poszerzeniem oferty produktów Frapol, zwiększenie ich energooszczędności, wydajności i bezpieczeństwa, a także komfortu użytkowania;
 • do roku 2024 całkowita rezygnacja, w ramach działalności segmentu budowlano-montażowego, z uczestnictwa w budowie nowych jednostek przemysłu energetycznego opartych na węglu;
 • utrzymanie, systematyczne nadzorowanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania, obejmującego:
  • system zarządzania jakością według normy PN-EN ISO 9001:2015 i spełniający wymagania NATO w zakresie zapewnienia jakości w projektowaniu, rozwoju i produkcji AQAP 2110:2016,
  • system zarządzania środowiskowego według normy PN-EN ISO 14001:2015, oraz
  • system zarzadzania bezpieczeństwem i higieną pracy według normy PN-ISO 45001:2018;
 • ilość wytworzonych odpadów na jednostkę przychodu, na poziomie nie wyższym niż 2 Mg/1mln;
 • utrwalanie wizerunku wiarygodnego wykonawcy, dewelopera i partnera, z uwzględnieniem uczciwych i zgodnych z prawem działań marketingowych;
 • zadowolenie klientów, między innymi poprzez terminową realizację umów z nimi zawartych i jakość oferowanych produktów oraz świadczonych usług;
 • dobre relacje ze społecznością lokalną, między innymi poprzez zaangażowanie społeczne oraz unikanie działań mogących prowadzić do konfliktu;
 • zapewnienie równouprawnienia pod względem płci, poprzez zwalczanie dyskryminacji, przestrzeganie i doskonalenie wewnętrznych regulacji w tym obszarze, zapobieganie lub ewentualną likwidację nierówności wynagrodzeń pomiędzy kobietami a mężczyznami, zaangażowanie pracowników w działania wspierające równość w zatrudnieniu oraz utrzymanie mechanizmów umożliwiających dokonywanie sygnalizacji naruszeń;
 • przestrzeganie praw człowieka i standardów pracy, utrzymanie i doskonalenie wewnętrznych procedur w tym zakresie oraz mechanizmów umożliwiających dokonywanie sygnalizacji naruszeń;
 • zapobieganie utracie kluczowych pracowników oraz zapewnienie transferu wiedzy pracownikom mniej doświadczonym, przez ich bardziej doświadczonych kolegów;
 • zaangażowanie w realizację projektów stanowiących z jednej strony szansę na pozyskanie zleceń o wyższej rentowności, a z drugiej na zwiększenie doświadczenia i kompetencji pracowników Spółki,
 • doskonalenie wewnętrznych procedur kontrolnych i praktyk zarządczych oraz stosowanie w najszerszym możliwym zakresie „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”;
 • powołanie Zespołu ds. zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej.

Grupa Kapitałowa przyjęła wyżej zaprezentowaną strategię na lata 2022 ÷ 2024.

Kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności

Tabela 1. Kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności

Opis wskaźnika

2022

2023

Wskaźnik satysfakcji klienta w segmencie budowlano-montażowym - stosunek liczby otrzymanych przez Instal Kraków S.A. referencji do liczby złożonych w badanym okresie wniosków o ich wydanie, w odniesieniu do zakończonych w tym okresie umów w segmencie budowlano-montażowym x 100 [%]

75

100

Wskaźnik satysfakcji klienta w segmencie deweloperskim - stosunek liczby pozytywnych ocen procesu obsługi klienta w segmencie deweloperskim, do liczby pozyskanych ocen w ankietach ogółem x 100 [%]

100

100

Wskaźnik rotacji dobrowolnej pracowników zatrudnionych na stanowiskach dyrektorskich, kierowniczych i głównych specjalistów, rozumiany jako współczynnik odejść (wypowiedzenie umowy przez pracownika lub jej rozwiązanie za porozumieniem stron na wniosek pracownika, z wyłączeniem wypowiedzenia lub rozwiązania w związku z przejściem na emeryturę): stosunek liczby zatrudnionych na stanowiskach dyrektorskich, kierowniczych i głównych specjalistów, które odeszły w danym roku obrotowym, do całkowitej liczby zatrudnionych na takich stanowiskach według stanu na początek tego roku [%]

Grupa Kapitałowa

10,62

9,71

Spółka

7,04

6,15

Wskaźnik aktywności w sektorze energetycznym – udział sprzedaży w zakresie umów związanych z inwestycjami w sektorze energetycznym w przychodach segmentu budowlano‑montażowego Spółki ogółem x 100 [%]

28,1

62,3

Wskaźnik aktywności w sektorze gospodarki wodno-ściekowej - udział sprzedaży Instal Kraków w zakresie umów związanych z inwestycjami w sektorze gospodarki wodno-ściekowej w przychodach Spółki w segmencie budowlano-montażowym ogółem x 100 [%]

65,1

34,5

Wskaźnik dynamiki sprzedaży w segmencie deweloperskim - stosunek liczby sprzedanych lokali mieszkalnych do liczby sprzedanych lokali mieszkalnych w roku poprzednim x 100 [%]

Przeniesienia własności

61

129

Umowy przedwstępne i deweloperskie

87

194

Wskaźnik dynamiki sprzedaży produktów Frapol na rynku HVAC - stosunek wartości sprzedaży w segmencie produkcji lekkiej, do wartości tej sprzedaży w roku poprzednim x 100 [%]

116

84

Wskaźnik wypadkowości pracowników (ilość wypadków/średnie zatrudnienie x 1000)

31,21

23,81

Udział przychodów ze sprzedaży urządzeń wentylacyjnych Frapol o najniższym oferowanym jednostkowym zużyciu energii, przeznaczonych do budynków mieszkalnych w przychodach ze sprzedaży urządzeń wentylacyjnych Frapol przeznaczonych do tego typu budynków ogółem x 100 [%]

94

100

Masa odpadów na jednostkę przychodów [Mg/1 mln]

Grupa Kapitałowa

0,85

0,75

Spółka

0,45

0,14

Wynik audytu zewnętrznego w zakresie obowiązującego w Instal Kraków i Frapol Zintegrowanego Systemu Zarządzania (według normy PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO 14001:2015 i PN-ISO 45001:2018; dodatkowo w Instal Kraków AQAP 2110:2016), przeprowadzanego w danym roku obrotowym - utrzymanie ważności lub otrzymanie nowych certyfikatów zgodności z wyżej wymienionymi normami [pozytywny/negatywny]

pozytywny

pozytywny

Nowo rozpoczęte inwestycje mieszkaniowe z zastosowaniem technologii zmniejszających energochłonność budynków, w tym z urządzeniami mikrogeneracji energii [szt.]

1

1

Liczba zadań w segmencie budowlano-montażowym polegających na budowie nowych jednostek przemysłu energetycznego opartych na węglu

0

0

 

Wartości kluczowych niefinansowych wskaźników efektywności wskazują na realizację przez Grupę większości jej założeń strategicznych.

Wskaźnik satysfakcji klienta w segmencie budowlano-montażowym, w porównaniu do 2022 roku, wzrósł do najwyższego poziomu. Również na najwyższym poziomie, podobnie jak i w roku poprzednim, utrzymał się wskaźnik satysfakcji klienta w segmencie deweloperskim.

W obszarze pracowniczym, wskaźnik rotacji dobrowolnej pracowników na stanowiskach dyrektorskich, kierowniczych i głównych specjalistów zmniejszył się w stosunku do roku poprzedniego z 10,62 % do 9,71 %. Rotacja dotyczyła pracowników wszystkich segmentów działalności Grupy i spowodowana była w głównej mierze względami osobistymi, niezwiązanymi z warunkami pracy.

W roku 2023 nastąpił także spadek wskaźnika wypadkowości, co było następstwem mniejszej liczby wypadków w porównaniu z rokiem 2022.

W 2023 roku w segmencie budowlano-montażowym realizowane były przez Spółkę roboty w ramach 14 zadań inwestycyjnych, które związane były głównie z przedsięwzięciami budowy lub modernizacji w sektorze komunalnej gospodarki wodno-ściekowej (11 zadań w sektorze gospodarko wodno-ściekowej, 2 zadania w sektorze energetycznym oraz 1 zadanie z zakresu infrastruktury wojskowej), pomimo tego, nastąpił spadek wskaźnika aktywności w sektorze gospodarki wodno-ściekowej. Powyższe wynika z wartości poszczególnych zamówień, które w sektorze gospodarki wodno-ściekowej były niższe niż w sektorze energetycznym, a tym samym generowały sumarycznie mniejszy przychód. Jednocześnie Spółka, zgodnie z przyjętą strategią, zrezygnowała z budowy nowych jednostek przemysłu energetycznego opartych na węglu, w związku z czym liczba zadań w tym obszarze wyniosła 0, podobnie jak w roku 2022.

W porównaniu do roku 2022 wzrósł również wskaźnik dynamiki sprzedaży w segmencie deweloperskim, zarówno w zakresie umów przedwstępnych/deweloperskich, jak i przeniesień własności. Powyższe wynika z bardzo dobrej koniunktury, zwłaszcza w drugiej połowie roku, wynikającej przede wszystkim z rządowego programu „Bezpieczny kredyt 2%”, przy jednoczesnej atrakcyjności oferty Spółki w zakresie osiedla „Mierzeja Wiślana” w Krakowie, w ramach którego w 2023 r. Spółka rozpoczęła sprzedaż lokali mieszkalnych z II Etapu (276), a które w IV kwartale oddała do użytkowania, co umożliwiło rozpoczęcie procesu przenoszenia własności. Równocześnie, Spółka zbyła wszystkie pozostałe lokale mieszkalne z zakresu przedsięwzięcia „Osiedle Podgaje”.

W segmencie deweloperskim Instal Kraków osiąga także strategiczne cele szczegółowe, realizując więcej niż dwa zadania inwestycyjne jednocześnie oraz zwiększając wykorzystanie bezpiecznych, przyjaznych środowisku, nowych technologii i proekologicznych rozwiązań, pozwalających między innymi zmniejszyć energochłonność budynków w fazie użytkowania, takich jak wdrożenie mikrogeneracji energii, optymalizacja izolacyjności termicznej przegród, zastosowanie niskoenergetycznych źródeł światła oraz w drodze odpowiedniego doboru materiałów. W ramach nowo realizowanego przedsięwzięcia Spółki - osiedle „Mierzeja Wiślana” - zastosowano panele fotowoltaiczne obniżające koszty energii części wspólnych, energooszczędne oświetlenie LED, potrójne szyby, możliwość montażu ładowarek dla pojazdów elektrycznych, zbiorniki retencyjne pozwalające wykorzystać wody opadowe do podlewania terenów zielonych, „zielone dachy" poprawiające sposób zagospodarowania wód opadowych, instalacje typu smarthome,pozwalające m.in. oszczędzać ciepło i prąd.

Realizując cel dywersyfikacji geograficznej działalności deweloperskiej, Spółka wykonuje w Zabrzu zadanie inwestycyjne, obejmujące 100 lokali mieszkalnych (planowane zakończenie budowy – IVQ 2024 r.). Z kolei w celu zapewnienia zróżnicowanej oferty w działalności deweloperskiej poprzez jej poszerzenie o zakres budownictwa jednorodzinnego, Spółka rozpoczęła budowę tego typu budynków na części posiadanego terenu w rejonie ul. Albatrosów w Krakowie.

Dodatkowo, w wykonaniu założeń strategicznych, Spółka zwiększa skalę działalności w obszarze najmu komercyjnego obiektów budowlanych, lokali i innych powierzchni użytkowych. Zawarte umowy najmu/dzierżawy obejmują 20,7 tys. m2 powierzchni magazynów i warsztatów, 3,8 tys. m2 powierzchni biurowych i lokali usługowych oraz 22,9 tys. m2 powierzchni placów.

Wskaźnik dynamiki sprzedaży produktów Frapol na rynku HVAC w 2023 r. zmniejszył się w stosunku do wartości tego wskaźnika w roku 2022, i wyniósł 84%. Wzrósł natomiast wskaźnik udziału przychodów ze sprzedaży urządzeń wentylacyjnych Frapol o najniższym oferowanym jednostkowym zużyciu energii, przeznaczonych do budynków mieszkalnych w przychodach ze sprzedaży urządzeń wentylacyjnych Frapol przeznaczonych do tego typu budynków ogółem. Dalszy wzrost wskaźnika przychodów ze sprzedaży urządzeń o najniższym JZE wynika ze stałego wzrostu świadomości nabywców w zakresie wyboru urządzeń energooszczędnych i ekologicznych, ciągłego poszerzania oferty Frapol w tej grupie urządzeń oraz zwiększenia ich innowacyjności i atrakcyjności dla potencjalnych nabywców.

Postępujące zmiany klimatu są rzeczywistością: wzrastają temperatury, zmieniają się rozkłady opadów, topnieją lodowce i śnieg, wzrasta średni poziom mórz na świecie. Aby uniknąć najpoważniejszych skutków tych zmian, kraje, które podpisały Ramową Konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) zobowiązały się do podjęcia działań prowadzących do ograniczenia średniego wzrostu temperatury na powierzchni ziemi do poziomu poniżej 2°C w porównaniu z okresem sprzed rewolucji przemysłowej. Osiągnięcie tego celu wymaga obniżenia globalnej emisji gazów cieplarnianych: do 2050 r. należy zmniejszyć globalny poziom emisji o 50% w porównaniu z poziomem z 1990 r., a kolejnym krokiem ma być osiągnięcie przed końcem stulecia neutralności emisyjnej. UE popiera cel UNFCCC i do 2050 r. zamierza obniżyć emisje gazów cieplarnianych o 80-95% w porównaniu z poziomem z 1990 r.

Grupa Kapitałowa ma świadomość wpływu jej działalności na klimat oraz wpływu zmian klimatycznych na jej funkcjonowanie w związku z tym dokonała rewizji ryzyk i szans z tym związanych oraz ich dalszej analizy, z uwzględnieniem przyszłych scenariuszy RCP Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC).

Ryzyka i szanse związane ze zmianami klimatu

Ryzyko

Szansa

Ryzyko przejścia:

 • ryzyko prawne i regulacyjne ryzyko związane z dostosowaniem działalności do zmian przepisów prawa dotyczących przeciwdziałania globalnym zmianom klimatu, w tym wymogów przepisów prawa UE odnoszących się do kwalifikacji działalności jako zrównoważonej środowiskowo;
 • ryzyko technologiczne – ryzyko wzrostu wymagań dotyczących energochłonności lub wydajności oferowanych produktów lub technologii wykonywania usług, konieczności inwestycji w nowe technologie);
 • ryzyko rynkowe – ryzyko wzrostu cen energii, paliw i materiałów, ryzyko wzrostu cen wykonawstwa związany ze zwiększeniem wymagań dla produktów zrównoważonych środowiskowo oraz ryzyko wynikające ze zmieniających się oczekiwań i zachowań klientów, w tym konsumentów.

Ryzyko fizyczne (ostre):

 • ryzyko związane z nasileniem występowania następujących zjawisk:
  • fale upałów (wzrost liczby dni upalnych definiowanych progiem 300C);
  • intensywne opady deszczu (wzrost liczby dni z ekstremalnym opadem dobowym >20mm);
  • powodzie opadowe;
  • gwałtowne burze lub grad;
  • gwałtowne podmuchy wiatru lub silne wiatry;
  • mróz.

Ryzyko fizyczne stałe (długotrwałe):

 • ryzyko związane z występowania następujących zjawisk:
  • wzrost temperatury powietrza;
  • stres termiczny.
  • deficyt wody.
 • rozwój nowych produktów i usług Frapol, w związku ze zwiększeniem zapotrzebowania rynkowego na urządzenia odzyskujące energię cieplną z budynków, urządzenia wytwarzające energię ze źródeł odnawialnych, urządzenia oczyszczające powietrze w budynkach oraz na systemy sterujące wykorzystywaniem i odzyskiem energii cieplnej w budynkach;
 • wypełnienie portfela zleceń w segmencie budowlano-montażowym i produkcji lekkiej w związku z dofinansowaniem z funduszy strukturalnych UE projektów służących ochronie lub poprawie stanu środowiska, w wyniku konieczności dostosowania emisji szkodliwych pyłów i gazów do atmosfery przez elektrownie i elektrociepłownie do norm obowiązujących w UE i państwach członkowskich, w celu przeciwdziałania niekorzystnym zmianom klimatu;
 • rozwój działalności deweloperskiej w wyniku wzrostu świadomości społeczeństwa i potrzeby zamieszkania w zrównoważonym środowiskowo budynku.

Ryzyko ocenione przez Grupę jako małe podlega monitoringowi, ryzyko ocenione jako średnie lub duże jest zarządzane.

Ryzyka transformacyjne

Ryzyka transformacyjne zarządzane są przez Grupę między innymi poprzez:

 • monitoring uwarunkowań prawnych adaptacji do zmiany klimatu oraz systematyczny przegląd regulacji;
 • przestrzeganie przepisów prawa;
 • wdrażanie na etapie projektowania nowych budynków rozwiązań zwiększających zdolności adaptacyjne, w tym wzmacniających odporność budynków na wpływ zmiany klimatu (segment deweloperski i najmu) oraz odporność urządzeń na wpływ zmiany klimatu (segment produkcji lekkiej);
 • planowanie zwiększenia użycia surowców i materiałów o niższym koszcie środowiskowym, w tym zwiększanie wykorzystania bezpiecznych, przyjaznych środowisku, nowych technologii i proekologicznych rozwiązań, pozwalających między innymi zmniejszyć energochłonność budynków w fazie użytkowania, takich jak wdrożenie w segmencie deweloperskim mikrogeneracji energii, optymalizacja izolacyjności termicznej przegród, zastosowanie niskoenergetycznych źródeł światła;
 • stały monitoring poziomu cen energii, paliw i materiałów oraz prognoz z tym związanych, w celu odpowiedniego planowania zadań z wyprzedzeniem;
 • stały monitoring stanu maszyn/urządzeń, w celu utrzymania w należytym stanie lub identyfikacji we właściwym momencie, potrzeb modernizacji lub wymiany;
 • ograniczanie zużycia energii elektrycznej w produkcji, bieżąca kontrola stanu technicznego urządzeń, planowanie procesu technologicznego;
 • monitorowanie przebiegów oraz wartości spalania floty samochodowej użytkowanej w Grupie, a także odpowiednie planowanie transportu;
 • monitoring oraz kontrola procesu spalania gazu ziemnego w kotłowniach na potrzeby centralnego ogrzewania poprzez dedykowane oprogramowanie, utrzymywanie wysokiej sprawności kotłów i całego systemu ogrzewania oraz bieżącą konserwację;
 • monitoring oczekiwań klientów, badanie satysfakcji klienta, w celu uwzględnienia w przyszłości, na etapie projektowania, wymaganych rozwiązań lub w celu wdrożenia odpowiednich modyfikacji w drodze remontu lub modernizacji;
 • monitoring działalności konkurencyjnych podmiotów;
 • analiza możliwości technicznych i ekonomicznych, dotyczących modernizacji posiadanych budynków, w celu dostosowania do nowych wymagań dotyczących energochłonności lub wydajności oraz optymalizacja nakładów inwestycyjnych.

Ryzyka fizyczne ostre

Ryzyka fizyczne ostre mogą powodować następujące zagrożenia w działalnościach Grupy:

 • utrudnienia lub niemożliwość bezpiecznej realizacji prac (lub niektórych ich rodzajów) z powodu ekstremalnych temperatur (niebezpieczne dla zdrowia lub męczące upały), gwałtownych burz, opadów gradu, gwałtownych podmuchów wiatru lub silnych wiatrów; skrócenie czasu efektywnej pracy; utrata właściwości materiałów/komponentów lub ich zniszczenie; opóźnienia realizacyjne; ryzyko szkód majątkowych lub na zdrowiu pracowników;
 • utrudnienia lub niemożność realizacji prac z powodu intensywnych opadów; skrócenie czasu efektywnej pracy, podtopienia opadowe placu budowy, w szczególności wykopów, skutkujące koniecznością ponoszenia dodatkowych nakładów i opóźnieniami w realizacji prac; podtopienia lub powodzie wskutek deszczy nawalnych, wyższego poziomu wód gruntowych, niewydolności systemu kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej;
 • utrudnienia lub niemożność prowadzenia niektórych rodzajów prac w ujemnych temperaturach; skrócenie czasu efektywnej pracy; opóźnienia realizacyjne;
 • utrudnienia w korzystaniu przez najemców z powierzchni najmu; uszkodzenie infrastruktury oraz sprzętu; konieczność wykonania remontów i prac naprawczych;
 • przerwanie łańcuchów dostaw, uszkodzenie infrastruktury technicznej;
 • zatrzymanie lub ograniczenie produkcji związanej z nakazem krajowego regulatora o czasowym ograniczeniu zużycia energii elektrycznej;
 • zmiana oczekiwań klientów nabywających lokale mieszkalne w segmencie deweloperskim lub najemców w segmencie najmu w zakresie standardu, zastosowanych instalacji i technologii oraz wyposażenia, w celu ograniczenia wpływu ekstremalnych temperatur na przebywające w nich osoby, wydajność pracy lub magazynowane towary; konieczność poniesienia dodatkowych nakładów lub utrata najemcy.

Grupa ogranicza podatność organizacji na powyższe zagrożenia między innymi poprzez następujące działania:

 • potencjalne zamówienie lub inwestycję własną poddaje się analizie w obszarach uwarunkowań technicznych, technologicznych, prawnych, środowiskowych i związanych z BHP oraz historii zdarzeń losowych na terenie przyszłej realizacji zadania (powodzie, zalania, podtopienia, itp.);
 • odpowiednie planowanie harmonogramu wykonania prac, z uwzględnieniem pór roku, cyklu przyrodniczego, okresów występowania zwiększonego zagrożenia poszczególnymi zjawiskami pogodowymi oraz dostosowanie realizacji odpowiednich zakresów rzeczowych do warunków atmosferycznych;
 • monitoring zjawisk ekstremalnych oraz warunków atmosferycznych, w tym prognoz pogody, w celu podjęcia w odpowiednim czasie właściwych czynności zabezpieczających;
 • stały nadzór, również w łańcuchu dostaw, nad realizacją budowy prowadzony przez inspektorów nadzoru, kierownictwa budów i inne osoby odpowiedzialne za poszczególne obszary;
 • powierzanie robót wyłącznie doświadczonym, sprawdzonym, generalnym wykonawcom lub podwykonawcom;
 • wykonywanie robót w sposób bezpieczny, z zachowaniem zasad i przepisów BHP, p.poż. oraz ochrony środowiska;
 • stosowanie odpowiednich technologii wykonywania poszczególnych etapów prac;
 • stosowanie się do wytycznych technologicznych producenta materiałów, odpowiednie zabezpieczenie materiałów, w tym ich składowanie, elastyczność dostaw materiałów;
 • odpowiednie przygotowanie zaplecza budowy; zabezpieczenie placu budowy, w tym wykonanie wymaganych robót tymczasowych;
 • stosowanie, w segmencie deweloperskim, rozwiązań projektowych pozwalających ograniczyć ilość wód opadowych wprowadzanych do kanalizacji deszczowej, takich jak zielone dachy ekstensywne;
 • okresowe czynności udrażniające sieć kanalizacyjną deszczową i ogólnospławną na terenie posiadanych nieruchomości oraz monitorowanie stanu drzewostanu w ich obrębie lub w pobliżu, w celu uniknięcia uszkodzenia mienia lub zdrowia;
 • ubezpieczenia majątkowe i osobowe;
 • procedury na wypadek katastrofy;
 • wdrażanie na etapie projektowania nowych budynków w segmencie deweloperskim i najmu rozwiązań zwiększających zdolności adaptacyjne, w tym wzmacniających odporność budynków na wpływ zmiany klimatu;
 • monitoring oczekiwań klientów, badanie satysfakcji klienta, w celu uwzględnienia w przyszłości, na etapie projektowania, wymaganych rozwiązań;
 • identyfikacja potrzeb remontowych lub modernizacyjnych w przedmiotach najmu oraz planowanie wymaganych nakładów inwestycyjnych poprawiających zdolności adaptacyjne budynków własnych i infrastruktury towarzyszącej.

Ryzyka fizyczne długotrwałe

Ryzyka fizyczne długotrwałe są natomiast w działalnościach Grupy źródłem następujących zagrożeń:

 • spadek wydajności pracy;
 • zagrożenie dla zdrowia pracowników własnych;
 • zagrożenie dla zdrowia pracowników najemców lub innych osób przebywających w obiektach najmu;
 • konieczność znacznego ograniczenia zużycia wody;
 • wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną (wyższy pobór prądu na urządzania klimatyzacyjne);
 • utrudnienia lub niemożność wykonywania prac z wykorzystaniem wody w okresach lub miejscach jej niedoboru oraz spadek lub brak zamówień w obszarach wymagających zużycia wody;
 • wzrost wymagań dotyczących energochłonności lub wydajności oferowanych produktów lub technologii wykonania usług, konieczność inwestycji w nowe technologie;
 • zmiana oczekiwań i zachowań klientów.

Grupa ogranicza wpływ powyższych zagrożeń w szczególności poprzez następujące działania:

 • odpowiednie planowanie harmonogramu wykonania prac, z uwzględnieniem pór roku, cyklu przyrodniczego, okresów występowania zwiększonego zagrożenia poszczególnymi zjawiskami pogodowymi oraz dostosowanie realizacji odpowiednich zakresów rzeczowych do warunków atmosferycznych;
 • powierzanie robót wyłącznie doświadczonym, sprawdzonym, generalnym wykonawcom i podwykonawcom oraz stały nadzór nad realizacją budowy prowadzony przez inspektorów nadzoru i inne osoby odpowiedzialne za poszczególne obszary;
 • wykonywanie robót w sposób bezpieczny, z zachowaniem zasad i przepisów BHP, p.poż. oraz ochrony środowiska;
 • planowanie i wdrażanie rozwiązań przygotowujących na zmniejszony dostęp do wody, takich jak stosowanie wody technologicznej (ścieku oczyszczonego) - w segmencie budowlano-montażowym - do wykonywania prób, pielęgnacji betonu i innych czynności technicznych, wykorzystywanie zbiorników na wodę opadową (segment deweloperski i budowlano-montażowy) w celu wykorzystania jej na przykład do spłukiwania i czyszczenia sanitariatów oraz do czyszczenia sprzętu budowlanego;
 • wdrażanie na etapie projektowania inwestycji własnych (segment deweloperski i najmu) rozwiązań zwiększających zdolności adaptacyjne, w tym wzmacniających odporność budynków na wpływ zmiany klimatu, takich jak zastosowanie izolacji termicznej elewacji oraz stropodachów o wysokim współczynniku lambda, wyposażenie budynków w systemy wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, wprowadzenie na dachach budynków zieleni ekstensywnej ograniczającej wpływ temperatury, stosowanie jasnych kolorów elewacji zmniejszających jej nagrzewalność, budowa w ramach inwestycji podziemnych zbiorników retencyjnych z wykorzystaniem wody do podlewania zieleni;
 • cykliczne przeglądy posiadanych budynków;
 • identyfikacja potrzeb remontowych lub modernizacyjnych w przedmiotach najmu oraz planowanie i sukcesywne wdrażanie wymaganych nakładów inwestycyjnych, poprawiających zdolności adaptacyjne budynków i infrastruktury towarzyszącej;
 • utrzymywanie sprawnej technicznie instalacji wodnej, okresowe przeglądy instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz hydrantów, okresowe regulacje i kontrole wydajności wody w urządzeniach anitarnych;
 • prowadzenie szeregu badań nad rozwiązaniami zwiększającymi energooszczędność produktów Frapol, a także dostosowującymi je do wymagań klientów; efektem prac badawczych jest opracowanie wielu innowacyjnych rozwiązań w zakresie wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych;
 • planowanie zwiększenia zastosowania zielonej i niebieskiej infrastruktury.

Z drugiej strony, dążenie w Europie do przejścia na bezpieczną, neutralną dla klimatu i bardziej zasobooszczędną gospodarkę, w tym wnoszącą istotny wkład w ochronę środowiska przed zanieczyszczeniem, a co za tym idzie m.in. konieczność dostosowania emisji szkodliwych gazów do atmosfery wraz z dofinansowaniem z funduszy strukturalnych UE projektów mających na celu łagodzenie zmian klimatu i poprawę stanu środowiska, Spółka postrzega jako szansę w kontekście wypełnienia portfela zleceń w segmencie budowlano-montażowym i produkcji lekkiej.

Nadto wzrost świadomości klimatycznej społeczeństwa i związana z tym zmiana modelu oczekiwań rynkowych, stanowi szansę dla rozwoju nowych produktów i usług Frapol, wynikającego ze zwiększenia zapotrzebowania na urządzenia odzyskujące energię cieplną z budynków, urządzenia wytwarzające energię ze źródeł odnawialnych, urządzenia oczyszczające powietrze w budynkach oraz na systemy sterujące wykorzystywaniem i odzyskiem energii cieplnej w budynkach.

Grupa Kapitałowa wywiera wpływ na środowisko w obszarze działalności operacyjnej oraz na etapie użytkowania wykonanych przez nią obiektów, instalacji, urządzeń.

Pomimo zakłóceń w fazie realizacji, związanych z procesem produkcyjnym i budowlanym, działalność Grupy również przyczynia się do poprawy stanu środowiska. Wykonywane przez Instal Kraków zamówienia w gospodarce wodno-ściekowej i energetyce przyczyniają się do poprawy warunków środowiska przyrodniczego i rozwoju sektora energetycznego w zakresie związanym z ograniczeniem zużycia nieefektywnych źródeł energii przez mniejszych odbiorców oraz neutralizowaniem części szkodliwej emisji do atmosfery (odazotowanie i odsiarczanie spalin, modernizacje elektrofiltrów). Spółka w swoim dorobku posiada bardzo dużą ilość zrealizowanych zamówień, mających znaczący, pozytywny wpływ na środowisko, jego ochronę oraz poprawę jego stanu, takich jak:

 • instalacje odsiarczania spalin w elektrowniach,
 • instalacje odazotowania spalin w elektrowniach,
 • budowa nowych i modernizacja starych oczyszczalni ścieków, w oparciu o nowoczesne technologie oczyszczania ścieków,
 • budowa nowych i modernizacja dotychczas użytkowanych stacji uzdatniania wody.

Frapol angażuje się w termomodernizacje budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych, przyczyniając się do zmniejszenia energochłonności tych budynków, a tym samym ich negatywnego wpływu na środowisko.

Środowisko w jakim żyjemy ma bezpośredni wpływ na jakość naszego życia, dlatego też działalność Grupy Kapitałowej ma aspekt nie tylko ekonomiczny, ale również społeczny. Poprzez modernizację przez Instal Kraków oczyszczalni ścieków, wykonywanie instalacji dezodoryzacji, modernizacje stacji uzdatniania wody, realizację instalacji zmniejszających zanieczyszczenie powietrza czy też, przez obydwie spółki Grupy, zadań wykorzystujących przyjazne dla środowiska, nowoczesne technologie, w zakresie obiektów takich jak szpitale, pływalnie, hale sportowe, szkoły, biurowce, działalność Grupy Kapitałowej przyczynia się również do poprawy jakości oraz komfortu życia i pracy ludzi. Produkty Frapol znalazły zastosowanie w ramach wielu inwestycji, które otrzymały prestiżowy, międzynarodowy certyfikat BREEAM, przyznawany przez BRE Global Ltd., będący certyfikatem ekologicznym i jednym z najbardziej znaczących i popularnych na świecie instrumentów oceny budynków pod względem wpływu na środowisko naturalne oraz użytkowników. Spośród takich realizacji z zastosowaniem produktów Frapol wymienić należy m.in.:

 • projekt „The Park Warsaw”, obejmujący pierwszy w Polsce, samowystarczalny kampus biurowy klasy A, który otrzymał końcowy certyfikat BREEAM z oceną Excellent, przyznawaną wiodącym budynkom zrównoważonego rozwoju;
 • Biurowiec „Wronia 31” (Warszawa), projekt „Zabłocie Business Park” (Kraków), projekt „Equal Business Park” (Kraków), Galeria Wroclavia (Wrocław);
 • projekt „Business Garden Warszawa”, który otrzymał certyfikat LEED Platinum, potwierdzający zastosowanie energooszczędnych systemów wentylacji i oświetlenia w przyjaznych dla ludzi i środowiska biurach, o zwiększonym komforcie codziennej pracy.

W ramach realizacji projektu badawczo-rozwojowego pod nazwą „Opracowanie zintegrowanego systemu umożliwiającego precyzyjną kontrolę mikroklimatu w dużych obiektach użytkowych w celu spełnienia wymagań dotyczących budynków o niemal zerowym zapotrzebowaniu na energię (nZEB)”, Frapol opracował prototypy, a następnie wdrożył do produkcji i sprzedaży urządzenia wchodzące w skład sytemu umożliwiającego dużym obiektom użytkowym spełnienie wymagań definicji budynków o niemal zerowym zapotrzebowaniu na energię, to jest komponentów wykorzystujących szereg innowacyjnych rozwiązań mających na celu zwiększenie sprawności energetycznej systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.

Z kolei realizowane przez Spółkę osiedla mieszkaniowe powstają głównie na terenach poprzemysłowych, tworząc pożądane enklawy mieszkaniowe, co przyczynia się do rewitalizacji tych obszarów.

Wskaźnik równości wynagrodzeń

Wskaźnik równości wynagrodzeń (stosunek przeciętnego wynagrodzenia brutto kobiet do przeciętnego wynagrodzenia brutto mężczyzn, w poszczególnych kategoriach stanowisk)

Stosunek wynagrodzenia kobiet do mężczyzn**

2022

2023

Rynek polski

Zarząd

135 %

141%

Stanowiska dyrektorskie

92 %

89%

Stanowiska kierownicze

80 %

75%

Stanowiska nierobotnicze

64 %

70%

Stanowiska robotnicze

79%

85%

Rynek zagraniczny*

Stanowiska dyrektorskie

73%

82%

Stanowiska nierobotnicze

57 %

55%

Historia

Działalność krajowa

Początki organizacyjne Spółki sięgają marca 1950 r., kiedy do życia powołane zostało Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych nr 2. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu załogi już od pierwszych lat osiągało ono znaczące sukcesy, realizując z powodzeniem otrzymane zadania. Początkowo Przedsiębiorstwo uczestniczyło w realizacji zadań na terenie ówczesnych województw: krakowskiego i rzeszowskiego. W roli współwykonawcy brało udział w budowie i rozbudowie licznych obiektów, w szczególności: Huty Zawiercie, Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Rzeszowie i Mielcu, Zakładów Chemicznych w Oświęcimiu, Zakładów Azotowych w Tarnowie, Huty Aluminium w Skawinie, Huty Stalowa Wola, Elektrowni Siersza oraz Elektrowni Skawina. Przedsiębiorstwo poważnie angażowało się w prace na rzecz Krakowa. W latach sześćdziesiątych XX wieku było głównym realizatorem Programu Ciepłowniczego i jako Generalny Wykonawca prowadziło budowę sieci magistrali c.o., doprowadzających ciepło do poszczególnych dzielnic miasta z Elektrociepłowni w Łęgu. Dobra passa zapoczątkowana w poprzednich okresach była kontynuowana przez kolejne dekady. Przedsiębiorstwo sukcesywnie powiększało zasięg terytorialny, podnosząc jednocześnie wartość swojej produkcji. W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku Przedsiębiorstwo obejmowało swoją działalnością ówczesne województwa: tarnowskie, nowosądeckie, bielskie, katowickie, tarnobrzeskie i częściowo kieleckie. Wśród szczególnie ważnych realizacji tego okresu wymienić należy uczestnictwo w budowie Ujęcia Wody Pitnej dla Miasta Krakowa na Rabie, Huty Katowice, Elektrowni Połaniec, Oczyszczalni Ścieków w Tarnowie oraz Kombinatu Wodociągowego w Goczałkowicach II. Wraz z upływem lat Spółka wyraźnie umacniała swoją pozycję rynkową, powiększając udziały w budownictwie mieszkaniowym (budując magistrale, kotłownie, wymiennikownie), komunalnym (budując oczyszczalnie ścieków) oraz służbie zdrowia (budując szpitale). W międzyczasie Spółka zaangażowała się również w ogólnopolską akcję ratowania bezcennych zabytków Krakowa, biorąc udział w odnawianiu obiektów takich, jak Wierzynek czy Dom Polonii. Przełomowym momentem dla działalności Firmy była decyzja o przekształceniu w spółkę akcyjną. Od 28 kwietnia 1999 r. Instal Kraków S.A. notowany jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Działalność zagraniczna


Działalność prowadzona na budowach zagranicznych stanowi odrębną kartę w historii Spółki. Została ona zapoczątkowana w 1967 r. inwestycją w Zjednoczonej Republice Arabskiej. Od tamtej pory Firma partycypowała w wielu inwestycjach zarówno na rynku europejskim, jak również azjatyckim i afrykańskim. Na szczególną uwagę zasługują:

 • wykonanie rurociągów i urządzeń rafinerii w Kongu i Mauretanii,
 • wykonanie konstrukcji stalowych i pompowni w Iraku,
 • wykonanie bazy paliwowej w Jordanii,
 • wykonanie rurociągów technologicznych dla rafinerii i mleczarni w Algierii,
 • wykonanie przepompowni w Zjednoczonych Emiratach Arabskich,
 • wykonanie instalacji odzysku toluenu w Szwecji,
 • wykonanie instalacji oczyszczalni ścieków w Kuwejcie.

Spośród wszystkich rynków, które stanowiły obszar działalności zagranicznej Firmy, kluczowym stał się rynek niemiecki. Od 1971 r. Firma sukcesywnie rozwijała i poszerzała zakres świadczonych tam usług. W 1992 r. utworzony został samodzielny oddział z siedzibą w Berlinie (obecnie w Moers), którego zadaniem jest kontynuowanie najlepszych tradycji Firmy.

Akcjonariat

Struktura akcjonariatu Instal Kraków S.A., stan na dzień 18.01.2024 roku.

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale
zakładowym
Liczba głosów
na WZA
Udział w głosach
na WZA

Piotr Juszczyk

710 849 9,76% 3 509 049 30,08%

Juroszek Holding Sp. z o.o.

2 058 237 28,25% 2 058 237 17,64%

Esaliens

1 257 435 17,26% 1 257 435 10,78%

Porozumienie akcjonariuszy:

a. małżeństwa Raimondo Eggink i Elżbiety Kozłowskiej,
b. małżeństwa Krzysztofa Grzegorka i Katarzyny Wrony-Grzegorek,
c. małżeństwa Luby i Dariusza Karwanów,
d. małżeństwa Bożeny i Andrzeja Kosińskich,
e. małżeństwa Magdaleny i Witolda Kowalczuków,
f. Tomasza Kucharczyka,
g. Petre Manzelova z córką Emilią Żmudzin-Manzelov,
h. Iwony Religi,
i. Valkana Vitekova,
j. Dukat Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Rybiu (zarejestrowanej pod numerem KRS 0000133288),
k. Sungai PE Holdings Ltd z siedzibą w Larnace (zarejestrowanej na Cyprze pod numerem HE 326141)

601 011 8,25% 601 011 5,15%

Suma

4 627 532 63,52% 7 425 732 63,65%

Pozostali

2 657 968 36,48% 4 241 168 36,35%

Łącznie

7 285 500 100,00% 11 666 900 100,00%
Serie akcji Liczba akcji Udział w kapitale
zakładowym
Liczba głosów
na WZA
Udział w głosach
na WZA
Akcje imienne założycielskie serii A, uprzywilejowane           5 głosów na akcję 1 095 350 15,03% 5 476 750 46,94%
Akcje imienne serii A, akcje zwykłe na okaziciela serii B, C i D oraz akcje powstałe po konwersji akcji imiennych serii A - będące przedmiotem obrotu giełdowego 6 190 150 84,97% 6 190 150 53,06%

Łącznie

7 285 500 100,00% 11 666 900 100,00%

ORGANY

Zarząd

Piotr Juszczyk - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny


Wykształcenie i kwalifikacje:
Akademia Rolnicza w Krakowie – Wydział Melioracji Wodnych, specjalizacja Budownictwo Wodne, mgr inż.

Przebieg kariery zawodowej, w tym zajmowane wcześniej stanowiska:

 • 30.05.1998 – obecnie Instal Kraków S.A. – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny 1992 – 1998 Instal Kraków Sp. z o.o. – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny 1991 – 1992 PIP Instal Kraków – Dyrektor
 • 1990 – 1991 PIP Instal Kraków - Kierownik
 • 1989 – 1990 Instal Kraków – Główny Specjalista ds. Realizacji Produkcji 1985 – 1989 Instal Kraków – Inżynier Projektu, Kuwejt
 • 1982 – 1985 Instal Kraków - Główny Specjalista ds. Realizacji Produkcji 1981 – 1982 Instal Kraków – Montaż Rafinerii Ropy Naftowej w Algierii 1980 – 1981 Instal Kraków - Główny Specjalista ds. Realizacji Produkcji 1978 – 1980 Instal Kraków – Kierownik Zarządu Robót Kraków
 • 1976 – 1978 Instal Kraków – Szef Montażu Rafinerii Ropy Naftowej. Mauretania 1972 – 1976 Instal Kraków – Kierownik Grupy Robót
 • 1970 – 1972 Instal Kraków – Inżynier budowy

Kwalifikacje:
Cztery semestry Kadry Rezerwowej (Dyrektorskiej) – dawne Ministerstwo Budownictwa

Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Instal Kraków S.A., z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy uczestniczy Pan/Pani w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Przewodniczący Rady Nadzorczej Frapol Sp. z o.o., działalność nie jest konkurencyjna, spółka z Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A.
Przewodniczący Rady Nadzorczej Biprowumet Sp. z o.o., działalność nie jest konkurencyjna, spółka z Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A.

Informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 

Małgorzata Kozioł - Członek Zarządu, Dyrektor Pionu Prawnego

 

Wykształcenie i kwalifikacje:

- wykształcenie wyższe prawnicze: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Wydział Prawa i Administracji, kierunek studiów – prawo, tytuł magistra prawa,

- tytuł radcy prawnego: aplikacja radcowska w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie,

- studia podyplomowe: Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie, kierunek studiów - Integracja Europejska - Fundusze Unijne,

- studia podyplomowe: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, kierunek studiów - Rachunkowość i podatki dla zawodów prawniczych.

Przebieg kariery zawodowej, w tym zajmowane wcześniej stanowiska:

 • 2018 – obecnie - Instal Kraków S.A.: Członek Zarządu, Dyrektor Pionu Prawnego,
 • 2014 – 2018 - Instal Kraków S.A.: Prokurent,
 • 2013 – 2018 - Instal Kraków S.A.: Dyrektor Działu Prawnego,
 • 2010 - 2013 - Instal Kraków S.A.: Zastępca Kierownika Działu Prawnego,
 • 2004 - 2010 -  Instal Kraków S.A.:  Specjalista ds. umów,
 • 2000 - 2001 - Instal Kraków S.A.:  stażysta, następnie inspektor i specjalista w Dziale Umów.

Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Instal Kraków S.A. („Spółka”), z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w Spółce, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu:

Członek Rady Nadzorczej Frapol Sp. z o.o., działalność nie jest konkurencyjna, spółka z Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. 

Informacje o wpisie zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS:

Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Rafał Rajtar - Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy


Wykształcenie i kwalifikacje:
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Zarządzania - magister inżynier
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Rachunkowość i Finanse - studia podyplomowe

Przebieg kariery zawodowej, w tym zajmowane wcześniej stanowiska:

 • 2001 - obecnie Instal Kraków S.A. - Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy 
 • 2000 - 2001 Instal Kraków S.A. - Dyrektor Finansowy, Prokurent 
 • 1998 - 2000 Bank Przemysłowo - Handlowy S.A. - Specjalista, Główny Specjalista 
 • 1998   Agencja Informacyjna Penetrator Sp. z o.o. - Zastępca Naczelnika Wydziału ekonomiczno-prawnego 
 • 1994 - 1998 Dom Maklerski Penetrator S.A. - Kierownik Działu Serwisu Informacyjnego, Zastępca Naczelnika Wydziału Emisji 

Kwalifikacje:
Certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia rachunkowości nadany przez Ministra Finansów
Uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa nadane przez Ministra Skarbu

Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Instal Kraków S.A., z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy uczestniczy Pan/Pani w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Przewodniczący Rady Nadzorczej BTH Instalacje Sp. z o.o., działalność nie jest konkurencyjna, spółka z Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A.
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Frapol Sp. z o.o., działalność nie jest konkurencyjna, spółka z Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. 

Informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 

Prokurenci

Renata Motyka - Prokurent Spółki

Michał Radwański - Prokurent Spółki

Andrzej Strojny - Prokurent Spółki

Rada Nadzorcza

Mariusz Andrzejewski

Wykształcenie

Ukończył trzy fakultety: automatykę i robotykę (AGH, 1995, specjalność: sztuczna inteligencja), rachunkowość (Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1996, Wydział Zarządzania), informatyka (AGH, 1997, Wydział EAiE).

2001 – doktor nauk ekonomicznych, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Wydział Ekonomii, tytuł rozprawy doktorskiej: „Wymagania w zakresie ujawniania informacji przez spółki giełdowe w Polsce na tle rozwiązań światowych”.

Posiada stopień naukowy dra hab. nauk ekonomicznych w dyscyplinie: ekonomia.

Przebieg Kariery zawodowej:

Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, pełni funkcję Dziekana Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa, jest także kierownikiem Katedry Rachunkowości Finansowej.

Od 2013 roku pracuje także na stanowisku prof. nadzw. w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie.

Praca w radach nadzorczych:

 od 06/2017 - nadal – Członek Rady Nadzorczej PKO BP S.A. (członek komitetu audytu i komitetu ds. ryzyka),

od 02/2016 – nadal – Przewodniczący Rady Nadzorczej PKP PLK S.A. (członek komitetu audytu),

01/2016 – nadal -  Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Tauron Sprzedaż Sp. z o. o.

Kwalifikacje:

1998 - Ministerstwo Skarbu Państwa – dyplom poświadczający złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminów dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa przed Komisją Egzaminacyjną,

2005 - Dyplom Biegłego Rewidenta nr 10496.

Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Instal Kraków S.A., z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy uczestniczy Pan w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Mariusz Andrzejewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Mariusz Andrzejewski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Wojciech Heydel

Wykształcenie

Absolwent Politechniki Śląskiej w 1985 r., na wydziale Transportu Samochodowego, specjalizacja: silniki spalinowe.

Ukończył Executive Program na University of Michigan – USA.

Przebieg Kariery zawodowej:

2019 - aktualnie członek Rad Nadzorczych Instal Kraków S.A. i OT Logistics S.A.

2012 – 2018 Prezes Zarządu Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.,

2010 – 2012 Prezes Zarządu Ruch S.A.,

2004 – 2008 Wiceprezes oraz Prezes Zarządu PKN ORLEN S.A.

1990 – 2004 praca w BP na różnych stanowiskach zarządczych, w tym 4 lata w centrali koncernu w Londynie, a także 4 lata jako Prezes BP POLSKA.

1985 – 1990 praca naukowa w Instytucie Technologii Nafty (dzisiejszy Instytut Nafty i Gazu) w Krakowie.

Kwalifikacje:

Były członek wielu Rad Nadzorczych w Polsce i za granicą w tym miedzy innymi : BP Gaz, Orlen Gaz, Orlen Deutschland AG, Orlen Oil, Unipetrol Rafinerie, Możejki Nafta, Equus S.A, Polkomtel S.A., Rawlplug S.A, Elektrotim S.A.

Za najistotniejsze zawodowe osiągnięcia uważa zarządzanie największą polską spółką – PKN Orlen oraz kilkunastoletnie doświadczenie w BP, gdzie jako pierwszy pracownik zatrudniony przez koncern w Polsce, uczestniczył w tworzeniu struktur organizacji oraz zarządzał tym największym zagranicznym podmiotem paliwowym .

Prywatnie: żonaty, dwóch dorosłych synów. Zainteresowania: turystyka, narciarstwo, tenis, muzyka poważna.

Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Instal Kraków S.A., z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy uczestniczy Pan w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Wojciech Heydel nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Instal Kraków S.A. w żadnej formie wymienionej w art. 380 §1 ksh.

Informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Wojciech Heydel nie jest w wpisany Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Seweryn Kubicki

Jest absolwentem Zarządzania i Marketingu Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach oraz studiów podyplomowych Executive MBA w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ukończył zakończony egzaminem kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w spółkach polskich, koncernach międzynarodowych oraz funduszach typu private equity. Zakres odpowiedzialności związany był z zarządzaniem strategicznym, transakcjami fuzji i przejęć, integracji i restrukturyzacji, zarządzaniem ryzykiem finansowym oraz nadzorem korporacyjnym.

 

Przebieg pracy zawodowej i zajmowane stanowiska:

- Członek Zarządu w PROFI Sp. z o.o. (2017 – obecnie)

- Prezes Zarządu MAC S.A. (2013 – 2016)

- Członek Zarządu  TRAKT S.A. (2011 – 2013)

- Dyrektor Wsparcia Sprzedaży CERSANIT S.A. (2009 – 2011)

- Dyrektor ds. Zarządzania Wartością firmy i Kontrolingu CERSANIT S.A. (2008 – 2009)

- Członek Zarządu KOLPORTER SERVICE Sp. z o.o. (2005 – 2007)

 

Od czerwca 2018 roku Seweryn Kubicki jest niezależnym członkiem rady nadzorczej Ferro S.A.

Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Instal Kraków S.A., z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy uczestniczy Pan w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Seweryn Kubicki nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Instal Kraków S.A. jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Seweryn Kubicki nie jest w wpisany Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Jacek Motyka

Wykształcenie:

Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej, Budownictwo Sanitarne-zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów- magister inżynier

Przebieg kariery zawodowej:

Od 2018 - emerytura

2014 - 2018 El-decor – Dyrektor ds. Sprzedaży

2011 - 2014 CMN HART Sp. J – Dyrektor ds. Sprzedaży

2002 – 2010 Instal Kraków – Z-ca Dyr. d/s Marketingu

1992 – 2002 Instal Kraków – Kierownik Zarządu Robót

1988 – 1992 Instal Kraków – Z-ca Kierownika Zarządu Robót ds. technicznych

1985 – 1988 Instal Kraków – Kierownik zespołu budów

1983 – 1985 Instal Kraków – Starszy mistrz budowy

1981 – 1983 Instal Kraków – Kierownik obiektu

1979 – 1981 Instal Kraków – Starszy mistrz budowy

1978 – 1979 Instal Kraków – Inspektor w dziale projektów i organizacji robót

Kwalifikacje:

Ukończone Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu – Zarządzanie Firmą.

Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Instal Kraków S.A., z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy uczestniczy Pan w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Działalność firmy w której jestem zatrudniony nie jest konkurencyjna w stosunku do Instal Kraków S.A. Nie uczestniczę w żadnych organach spółek konkurencyjnych do Instal Kraków S.A.

Informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Nie jestem wpisany do Rejestru Dłużników.

Informacja o spełnianiu kryteriów niezależności
Pan Jacek Motyka nie spełnia kryteriów niezależności Członka Rady Nadzorczej Instal Kraków S.A. wskazanych w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 25 lutego 2005 roku. 

Grzegorz Pilch

Wykształcenie:

1989 – 1995       Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Wydział zarządzania, specjalizacja: rachunkowość

Doświadczenie zawodowe:

10.2009 – 06.2020   Prezes Zarządu VRG SA

07.2008 – 10.2009   Wiceprezes Zarządu Vistula Group SA

03.2001 – 07.2008   Dyrektor Zarządzający, Wiceprezes Zarządu  Alma Market SA

05.1999 – 03.2001   Dyrektor Operacyjny, Członek Zarządu Alma Market SA

09.1993 – 05.1999    Kolejno na stanowiskach od asystenta maklera, maklera, kierownika działu operacyjnego do zastępcy dyrektora Biura Maklerskiego DM Penetrator SA

Dodatkowe kwalifikacje:

Instal Kraków SA - członek Rady Nadzorczej

Kancelaria MEDIUS SA – członek Rady Nadzorczej

W.KRUK SA - członek Rady Nadzorczej w latach 2014 – 06.2020

DCG SA - członek Rady Nadzorczej w latach 2008 – 02.2020

Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Instal Kraków S.A., z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy uczestniczy Pan w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Grzegorz Pilch nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Instal Kraków S.A. jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Grzegorz Pilch nie jest w wpisany Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Skład Komitetu Audytu

Mariusz Andrzejewski - Przewodniczący Komitetu Audytu

Wojciech Heydel - Członek Komitetu Audytu

Jacek Motyka - Członek Komitetu Audytu

 

Nagrody i wyróżnienia

Certyfikat Rzetelna Firma

Firma Instal Kraków S.A. spełnia warunki programu Rzetelna Firma nieprzerwanie od 2009 roku.

Certyfikat Rzetelności

Gazele Biznesu

Instal Kraków S.A. został laureatem Rankingu GAZELE BIZNESU 2009

"Gazela to firma małej lub średniej wielkości, która dzięki niezwykle dynamicznemu rozwojowi doskonale daje sobie radę wśród nawet znacznie większych konkurentów."
Autorem rankingu jest wywiadownia gospodarcza Coface Poland, która jest odpowiedzialna za weryfikację danych finansowych zgłoszonych przedsiębiorstw. 

Diament Miesięcznika Forbes

Instal Kraków S.A. laureatem DIAMENTÓW MIESIĘCZNIKA FORBES

"Na liście Diamentów znalazły się przedsiębiorstwa, które osiągnęły największy przeciętny roczny wzrost wartości. Oceniane były na podstawie sprawozdań finansowych złożonych do KRS. Dodatkowo została sprawdzona geneza wyniku laureatów w celu wyeliminowania przedsiębiorstw, w których skokowy wzrost wartości był efektem jednorazowych zdarzeń nadzwyczajnych."

Lider Wiarygodności Creditreform

Instal Kraków S.A. został wyróżniony w Rankingu "Liderzy Wiarygodności". Sytuacja płatnicza Spółki została uznana jako "znakomita". Ranking został opracowany przez międzynarodową wywiadownię gospodarczą Creditreform, a patronat prasowy nad rankingiem objęła "Gazeta Finansowa".

Lider Wiarygodności Creditreform

Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A.