Polityka prywatności

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Konstantego Brandla 1, Kraków 30-732,  KRS: 0000042496, NIP: 679-008-54-87.

Dla podniesienia jakości bezpieczeństwa ochrony Państwa danych osobowych Firma Instal Kraków S.A., na podstawie art. 36a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz.922 / tekst jednolity), powołała Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI), który prowadzi rejestr zbiorów danych przetwarzanych przez Administratora danych.

W tym celu opracowano i wdrożono do realizacji POLITYKĘ BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH oraz INSTRUKCJĘ ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI.

Administrator bezpieczeństwa informacji udostępnia rejestr do przeglądania na stanowisku dostępowym w systemie informatycznym administratora danych, znajdującym się w siedzibie Firmy Instal Kraków S.A. w Krakowie.

Wszelkie kwestie związane z ochroną danych osobowych, w tym przeglądanie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych, należy zgłosić do Administratora Bezpieczeństwa Informacji: telefonicznie pod nr (+48) 12 62 22 207; kom.: 601 621 167, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: ABI@instalkrakow.pl.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Instal Kraków S.A. wyłącznie w następujących celach:

  • promocji i marketingu bezpośredniego towarów oraz usług znajdujących się w ofercie Instal Kraków S.A. lub podmiotów z grupy kapitałowej, w której znajduje się firma Instal Kraków S.A.
  • realizacji umów handlowych,
  • usług serwisowych,

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych może uniemożliwić kontakt z Państwem lub świadczenie usług przez firmę Instal Kraków S.A.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych wymaga udzielenia przez Państwa zgody na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz.922 / tekst jednolity).

Na podstawie Ustawy przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych oraz ich poprawiania. W celu uzasadnionego czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia z bazy danych Instal Kraków S.A. prosimy o kontakt na adres e-mail: ABI@instalkrakow.pl.

W celu ochrony Państwa danych osobowych, ich przetwarzanie odbywać się będzie na zasadach właściwych dla poziomu "WYSOKI", zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r., nr 100, poz. 1024). 

W szczególności, przesyłanie danych osobowych w sieci publicznej następować będzie przy użyciu protokołu szyfrowania HTTPS. Ponadto, w celu zabezpieczenia systemu informatycznego firmy Instal Kraków S.A. przed dostępem nieuprawnionych osób, chroniony jest on programami typu firewall.

Firma Instal Kraków S.A., dokładając najwyższej staranności w zakresie ochrony Państwa danych osobowych, dokonuje w oparciu o audyty wewnętrzne  bieżących aktualizacji rozwiązań technicznych i informatycznych, dlatego też nasza Polityka Bezpieczeństwa może ulegać aktualizacjom, do zapoznawania z którymi zachęcamy poprzez cykliczne odwiedzania naszej strony w niniejszej zakładce.

Podstawa prawna: Ustawa  z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2016 poz.922 /tekst jednolity/

Aktualizacja: 18-01-2018.