Zintegrowany system zarządzania

W celu podwyższenia jakości oferowanych usług Instal Kraków S.A. wprowadził i stosuje Zintegrowany System Zarządzania, obejmujący generalne wykonawstwo obiektów ze specjalnością montażu i remontu instalacji przemysłowych i sanitarnych oraz produkcję i montaż urządzeń ciśnieniowych oraz konstrukcji stalowych.

Funkcjonujący w Spółce Zintegrowany System Zarządzania jest oparty o normy: PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-ISO 45001 oraz wymagania AQAP-2110 i charakteryzuje się:

 • jednoznacznym ustaleniem kompetencji i odpowiedzialności pracowników wykonujących czynności mające wpływ na jakość, BHP i ochronę środowiska
 • włączeniem wszystkich pracowników w sprawy jakości, BHP i ochrony środowiska
 • uregulowaniem Księgą Zintegrowanego Systemu Zarządzania, procedurami i instrukcjami działań związanych z zarządzaniem jakością, BHP i ochroną środowiska
 • procesowym podejściem do działań prowadzonych w Spółce
 • udokumentowaniem i ciągłym doskonaleniem działań objętych Zintegrowanym Systemem Zarządzania


W celu zapewnienia właściwego funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz jego ciągłego doskonalenia Zarząd Spółki ustanowił Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania, która stanowi podstawę dokumentowania Systemu i znalazła odbicie w treści dokumentów systemowych. Za realizację Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania odpowiedzialny jest Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny Spółki.

W celu zapewnienia właściwego stosowania i ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania, kierownictwo Spółki powołało Pełnomocnika-Koordynatora Dyrektora Generalnego ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania, który podlega - w zakresie działań związanych z ZSZ - bezpośrednio Prezesowi Zarządu - Dyrektorowi Generalnemu Spółki.

Nadzór nad poszczególnymi obszarami Zintegrowanego Systemu Zarządzania sprawują: Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością i AQAP oraz Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Środowiskiem i BHP - każdy w granicach swoich kompetencji.

Funkcjonujący w Spółce Zintegrowany System Zarządzania w obszarach: zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego oraz BHP potwierdzony jest certyfikatami wydanymi przez TŰV NORD Polska Sp. z o.o.:

 • PN-EN ISO 9001
 • PN-EN ISO 14001
 • PN-ISO 45001

oraz certyfikatami wydanymi przez Centrum Certyfikacji Jakości Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie:

 • PN-EN ISO 9001
 • AQAP 2110

Laboratorium


W Instal Kraków S.A. funkcjonuje Laboratorium Zakładowe, spełniające wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005, co zostało potwierdzone uzyskanym Świadectwem Uznania Laboratorium nr LBU-175/12-21, wydanym przez Urząd Dozoru Technicznego.

Zakres wykonywanych badań obejmuje złącza spawane i wyroby hutnicze występujące w urządzeniach wymienionych w §1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.

Zakres uznania obejmuje następujące rodzaje badań nieniszczących NDT:

 • wizualne VT,
 • penetracyjne PT,
 • magnetyczno-proszkowe MT,
 • ultradźwiękowe UT,

oraz badań niszczących DT:

 • próba rozciągania metali,
 • próba zginania metali,
 • próba udarności metali (zakres do -40 oC),
 • pomiary twardości metali,
 • badania metalograficzne.

Personel badawczy posiada wieloletnie doświadczenie w badaniach oraz kompetencje potwierdzone Certyfikatami stopnia 2 wg normy PN-EN ISO 9712 (UDT, TÜV Rheinland) na wykonywanie wymienionych powyżej badań.

Egzaminowanie spawaczy

Instal Kraków S.A. przeprowadza egzaminowanie spawaczy wg serii norm PN-EN ISO 9606 a także Dyrektywy 2014/68/UE - we współpracy z następującymi organizacjami:

 • Instytut Spawalnictwa w Gliwicach,
 • TÜV Rheinland,
 • Urząd Dozoru Technicznego.