Zintegrowany system zarządzania

W celu podwyższenia jakości oferowanych usług Instal Kraków S.A. wprowadził i stosuje Zintegrowany System Zarządzania, obejmujący generalne wykonawstwo obiektów ze specjalnością montażu i remontu instalacji przemysłowych i sanitarnych oraz produkcję i montaż urządzeń ciśnieniowych oraz konstrukcji stalowych.

Funkcjonujący w Spółce Zintegrowany System Zarządzania jest oparty o normy: PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-ISO 45001 oraz wymagania AQAP-2110 i charakteryzuje się:

  • jednoznacznym ustaleniem kompetencji i odpowiedzialności pracowników wykonujących czynności mające wpływ na jakość, BHP i ochronę środowiska
  • włączeniem wszystkich pracowników w sprawy jakości, BHP i ochrony środowiska
  • uregulowaniem Księgą Zintegrowanego Systemu Zarządzania, procedurami i instrukcjami działań związanych z zarządzaniem jakością, BHP i ochroną środowiska
  • procesowym podejściem do działań prowadzonych w Spółce
  • udokumentowaniem i ciągłym doskonaleniem działań objętych Zintegrowanym Systemem Zarządzania


W celu zapewnienia właściwego funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz jego ciągłego doskonalenia Zarząd Spółki ustanowił Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania, która stanowi podstawę dokumentowania Systemu i znalazła odbicie w treści dokumentów systemowych. Za realizację Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania odpowiedzialny jest Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny Spółki.

W celu zapewnienia właściwego stosowania i ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania, kierownictwo Spółki powołało Pełnomocnika-Koordynatora Dyrektora Generalnego ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania, który podlega - w zakresie działań związanych z ZSZ - bezpośrednio Prezesowi Zarządu - Dyrektorowi Generalnemu Spółki.

Nadzór nad poszczególnymi obszarami Zintegrowanego Systemu Zarządzania sprawują: Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością i AQAP oraz Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Środowiskiem i BHP - każdy w granicach swoich kompetencji.

Funkcjonujący w Spółce Zintegrowany System Zarządzania w obszarach: zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego oraz BHP potwierdzony jest certyfikatami wydanymi przez TŰV NORD Polska Sp. z o.o.:

  • PN-EN ISO 9001
  • PN-EN ISO 14001
  • PN-ISO 45001

oraz certyfikatami wydanymi przez Centrum Certyfikacji Jakości Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie:

  • PN-EN ISO 9001
  • AQAP 2110